Cemil Ertürk

Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Asetabulum/cerrahi; çocuk; kalça çıkığı, doğuştan/cerrahi; osteotomi/yöntem.

Abstract

Amaç: Gelişimsel kalça displazisinde (GKD) Pemberton perikapsüler osteotomisinin (PPO) erken dönem sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Gelişimsel kalça displazisi nedeniyle 15 hastanın (14 kız, 1 erkek; ort. yaş 2.5; dağılım 1.5-3 yaş) 20 kalçasına Pemberton perikapsüler osteotomisi uygulandı. Beş hastada iki taraflı tutulum vardı. Tönnis sınıflamasına göre 16 kalçada (%80) derece IV, dört kalçada (%20) derece III çıkık vardı. Hiçbir hastaya ameliyat öncesinde iskelet veya cilt traksiyonu uygulanmadı. Tüm kalçalarda osteotomi aralığına trikortikal trapezoid iliyak greft konularak K-teli ile tespit edildi. Yüksek kalça çıkıklı yedi hastada kısaltma ve derotasyon uygulandı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası pelvis grafilerinden asetabuler indeks ölçüldü. Hastalar klinik olarak McKay ölçütlerine, femur başı avasküler nekrozu açısından Kalamchi-MacEwen ölçütlerine göre değerlendirildi. Ortalama takip süresi 3.6 yıl (dağılım 1-6 yıl) idi.
Bulgular: Klinik olarak 10 kalçada (%50) mükemmel, sekiz kalçada (%40) iyi, iki kalçada (%10) orta sonuç alındı. Ameliyat öncesinde ortalama 40° olan asetabuler indeks, son takipte 18° ölçüldü. Kalamchi-MacEwen sınıflamasına göre altı kalçada (%30) tip I, üç kalçada (%15) tip II avasküler nekroz izlendi. Hiçbir olguda yineleyen subluksasyon veya çıkık gelişmedi, displazi saptanmadı.
Sonuç: Pemberton perikapsüler osteotomisinin GKD tedavisinde kısa dönem sonuçları güvenli ve başarılı bulundu.