Original Article

Anterolateral approach may be superior to posterolateral approach in controlling postoperative lower limb discrepancy in primary total hip arthroplasty: A single-center, retrospective cohort study

Ao Xiong, Guoqing Li, Su Liu, Yixiao Chen, Chang Xu, Jian Weng, Fei Yu, Liang Gao, Deli Wang, Hui Zeng

Published Online: 18 November 2022 DOI: 10.52312/jdrs.2022.763
45