Ercan ÇETİNUS1, Metin AKGÜMÜŞ2, İlhan CEVER3, Ö Faruk ATAY4, Sevgi BAKARİŞ5

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2SB Adapazarı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3SB Haseki Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
4SB Haseki Hastanesi Patoloji Kliniği
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Keywords: Kırık İyileşmesi, Kalsitonin, Kallus.

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sistemik olarak verilen kalsitonin hormonunun (Salmon Calcitonin) kırık iyileşmesi üzerindeki etkisini sıçan modelinde ışık mikroskopu düzeyinde araştırmaktır. Gereç ve
Yöntem: 40 adet wistar albino erişkin sıçan kontrol (K) ve Kalsitonin (C) olmak üzere rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Sıçanların tümüne ketamin anestezisi altında steril koşullarda cerrahi olarak tibia-fibula diafiz kırığı oluşturuldu. Kırıklar enjektör iğnesinin metal kısmı ile intramedüller olarak tespit edildi. Kalsitonin grubuna postoperatif 20 gün süreyle 10/MRC-Ü/kg/gün dozda cilt altı yolla salmon kalsitonin (Miacalsic Sandoz) verildi. Kontrol grubuna ise herhangi bir tedavi verilmedi. Post operatif 5, 12, 19, 26 ve 56. günlerde daha önce rastgele olarak dörderli gruplara ayrılmış olan sıçanlar öldürülerek kırık tibialara histolojik değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Histolojik incelemede her iki grupta kırık bölgesinde 5. günde hematom oluşumu, 12. gün sonunda fibröz kallus dokusu ve 19. günde immatür kemik haline dönüşmeye başlayan kıkırdak kallus dokusu gözlendi. Postoperatif 26. günde her iki grupta da, kırık bölgesinde belirgin osteoid doku oluşumu ve 56. Günde ise her iki grupta da makroskopik olarak normal bistüri ile kesilemeyen, dekalsifikasyon ihtiyacı gösteren nonlamellar kemik trabekülleri oluşumu gözlendi.
Sonuç: Kırık iyileşmesi aşamaları tümüyle göz önüne alındığında kontrol ve kalsitonin grupları arasında hiçbir aşamada histolojik yönden göze çarpan bir farklılık gözlenmedi.