Hüseyin Yercan, Taçkın Özalp, Aziz Vatansever, Güvenir Okçu, Uğur Öziç

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Keywords: Antikonvulsan/yan etki; kemik hastalı¤ı, metabolik/komplikasyon; epilepsi; femur boynu kırı¤ı/etyoloji/ cerrahi; kırık fiksasyonu, internal; kalça kırı¤ı/cerrahi.

Abstract

Kendili¤inden iki taraflı kalça kırı¤ı son derece nadir bir patolojidir. Çeflitli metabolik bozukluklara ba¤lı geliflebilir. Yirmi sekiz yaflındaki erkek hastada, eflzamanlı oluflan iki taraflı femur boyun ve sa¤ intertrokanterik femur deplase kırı¤ı saptandı. Kırıkların nöbet sonrasında ve uzun süredir düzensiz alınan antikonvulsan ilaçlara ba¤lı osteomalazi zemininde meydana geldi¤i düflünüldü. ‹ki kalçaya açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulandı. Ameliyat sonrası üçüncü ayda radyografik kaynama görüldü. Hastanın altıncı ayda herhangi bir yardımcı destek olmaksızın yürümesine izin verildi. On sekizinci ayda yapılan kontrollerde, hastanın herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve destek kullanmaksızın, görme özürü nedeniyle kısıtlanan aktiviteleri dıflında her türlü ifli yapabildi¤i ö¤renildi.