Hasan Hallaceli1, Ali Cımbız2, Uğur Cavlak3, İzge Günal4

1Department of Orthopedics, Medicine Faculty of Suleyman Demirel University
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Health Institution of Higher Education, Dumlupınar University
3School of Physical Therapy and Rehabilitation, Pamukkale University
4Department of Orthopedics, Medicine Faculty of Dokuz Eylul University

Keywords: Lateralite; hareket açıklığı, eklem/fizyoloji; referans değeri; skapula/fizyoloji; omuz eklemi/fizyoloji.

Abstract

Eklemlerin hemen hemen tüm hareketleri birçok çalışmada ele alındıysa da, skapula elevasyonu ve depresyonu konusunda literatürde çok fazla veri yoktur. Bu çalışmada, sağlıklı erkeklerde skapula elevasyonu ve depresyonunun aktif genişliklerinin belirlenmesi ve sağ ve sol tarafların karşılaştırılması amaçlandı. Olgular ve yöntemler: Çalışmaya, baskın olarak sağ elini kullanan 907 sağlıklı erkek gönüllü (ort. Yaş 20.9±1.8; dağılım 19-30) alındı. Üst ekstremitede ya da servikal omurgada eklemle ilgili herhangi bir hastalık, yaralanma ya da ameliyat öyküsü olanlar çalışmaya alınmadı. Skapula elevasyon, depresyon ve toplam elevasyon- depresyon genişlikleri standart şartlar altında el gonyometresiyle ölçüldü.
Bulgular: Sağ taraf için ortalama elevasyon, depresyon ve toplam elevasyon-depresyon değerleri sırasıyla 41.03±5.98, 4.16±4.47, 36.88±6.19 derece iken, aynı değerler sol taraf için sırasıyla 41.88±5.95, 5.38±4.43, 36.50±6.05 bulundu. İstirahat pozisyonu (p=0.000), elevasyon (p=0.002) ve depresyonda (p=0.000) elde edilen değerler açısından sağ ve sol taraşar arasında anlamlı farklılık bulundu. Toplam elevasyon-depresyon değerleri ise iki taraf arasında anlamlı farklılık göstermedi (p=0.3).
Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar normal değerler olarak kullanılabilir. Ancak, iki taraf arasındaki anlamlı farklılık nedeniyle klinik değerlendirmede karşı taraf referans olarak kullanılmamalıdır.