Namık Şahin1, Alpaslan Öztürk1, Yüksel Özkan1, Teoman Atıcı2, Güven Özkaya3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
3Department of Biostatistics, Graduate School of Health Science, Bursa, Turkey

Keywords: Kapalı redüksiyon; bilinçli sedasyon; omuz; omuz çıkığı; görsel analog skala.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada akut öne omuz çıkığı redüksiyonunda skapular manipülasyon tekniği ile Kocher yöntemi etkinlik, güvenilirlik ve hastalar tarafından hissedilen ağrı açısından karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Temmuz 2009 ile Ocak 2010 tarihleri arasında akut travmatik öne omuz çıkıklı toplam 64 hasta değerlendirildi. Değerlendirmeye alınan 64 hastadan üçü kardiyopulmoner sorunları nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Kalan 61 hasta (41 erkek, 20 kadın; ort. yaş 42±18.5 yıl; dağılım 17-87 yıl) bu ileriye dönük ve randomize çalışmaya dahil edildi ve iki gruba ayrıldı. Otuz bir hasta (grup 1) skapular manipülasyon, 30 hasta ise Kocher yöntemi (grup 2) ile tedavi edildi. Redüksiyondan önce Ramsay sedasyon skalasına göre 1 ya da 2. derecede sedasyon sağlanacak şekilde bir girişimsel sedasyon/analjezi işlemi uygulandı. Redüksiyon sırasında hastalar tarafından hissedilen ağrıyı değerlendirmek için görsel analog skala kullanıldı.
Bulgular: Redüksiyon işlemi skapular manipülasyon uygulanan hastaların %96.7’sinde, Kocher yöntemi uygulanan hastaların ise %93.3’ünde başarılı oldu (p>0.05). Grup 1’de hissedilen ağrı derecesi grup 2’ye kıyasla daha düşüktü (p<0.01).
Sonuç: Hem skapular manipülasyon hem de Kocher tekniği girişimsel sedasyon ve analjezi işlemi rutin olarak uygulandığında başarılı ve güvenilir yöntemlerdir. Öne omuz çıkığının redüksiyonunda Kocher tekniği ile karşılaştırıldığında skapular manipülasyon daha az ağrılı bir yöntemdir.