Volkan G. Güler1, Serap Yalın1, Mehmet Berköz2, Özlem Bölgen Çimen3, Erdinç Yalın4, Pelin Eroğlu1, Arzu Kanık5

1Departments of Biochemistry
2Pharmaceutical Technology, Mersin University Pharmacy Faculty, Mersin, Turkey
3Physical Medicine and Rehabilitation, 5Biostatistics, Medical Faculty of Mersin University, Mersin, Turkey
4Departments of Biochemistry, Medical Faculty of Çukurova University, Adana, Turkey
5Biostatistics, Medical Faculty of Mersin University, Mersin, Turkey

Keywords: COX-2; osteoartrit; polimorfizm.

Abstract

Amaç: Çalışmada osteoartrit hastalığının gelişme riski ile Cyclooxygenase-2 (COX 2) -765G>C gen polimorfizmi arasındaki ilişki araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Eylül 2006 - Mayıs 2008 tarihleri arasında Fizik Tedavi Kliniğinde tedavi edilen osteoartritli 100 hasta (18 erkek, 82 kadın; ort. yaş 60.4±8.4 yıl; dağılım 41-81 yıl) ve artrit öyküsü bulunmayan 100 sağlıklı gönüllü (40 erkek, 60 kadın; ort. yaş 30.9±7.5 yıl; dağılım 16-48 yıl) çalışmaya alındı. Cyclooxygenase-2 promoter bölgesindeki -765G>C gen bölgesinin-polimorfizminin sıklığı osteoartritli hastalarda ve artrit öyküsü bulunmayan kontrol grubunda polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (PCR-RFLP) yöntemi kullanılarak araştırıldı. Veriler ki-kare ve lojistik regresyon analizi ile analiz edildi.
Bulgular: GG, GC ve CC genotiplerine ilişkin -765G>C polimorfizmi sıklığının kontrol grubunda sırasıyla %54, %35 ve %11, osteoartrit grubunda ise sırasıyla %48, %34 ve %18 olduğu tespit edildi.
Sonuç: Elde edilen verilere göre, COX-2 -765G>C polimorfizmi ile osteoartrit hastalığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı söylenebilir. Ayrıca bu çalışmada osteoartritli Türk hastalardaki COX-2 promoter varyantı konusunda ilk bulgular sunulmaktadır.