Krisztina Juhász1, Imre Boncz2, Balázs Patczai3, Tibor Mintál3, Andor Sebestyén2

1National Health Insurance Fund Administration, South-Transdanubian Regional Office, Pécs, Hungary
2University of Pécs, Faculty of Health Sciences, Institute for Health Insurance, Pécs, Hungary
3University of Pécs, Clinical Centre, Department of Traumatology and Hand Surgery, Pécs, Hungary

Keywords: Yaşlı nüfus; femur boyun kırığı; insidans; risk faktörleri; ikinci kalça kırığı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada demografik ve klinik etkenlerin ileri yaşlı Macar nüfusunda ikinci (kontralateral) kalça kırığı insidansı üzerindeki önemi Macaristan’daki ulusal sağlık sigortası veri tabanı kullanılarak araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 2000 yılında düşük enerjili travma nedeniyle primer monotravmatik femur boyun kırıkları için tedavi edilen toplam 3.783 hasta (917 erkek, 2.866 kadın) dahil edildi. Aşağıdaki prognostik etkenleri değerlendirmek için Cox regresyon ve Kaplan-Meier sağkalım analizleri ve log sıra testi uygulandı: Yaş, cinsiyet, yaşanan yer, primer kırık tipi ve cerrahi girişim, primer kırık için tedavi veren hastane ve eşlik eden hastalıklar.
Bulgular: Toplam 312 hastada (%8.2) ikinci kalça kırığı vardı. Tek değişkenli Cox regresyon analizi ikinci kalça kırığı için daha yaşlı (p=0.001), kadın cinsiyetli (p=0.022), başkentte yaşayan (p=0.024) ve artroplastisi olan (p=0.001) hastalarda anlamlı derecede daha yüksek risk gösterdi. Çok değişkenli analize göre, daha yaş (p?0.001) ve artroplastili olmak (p=0.004) ikinci kalça kırıkları için anlamlı risk faktörleri idi. Log sıra testi erkeklere göre kadınlarda (p<0.001) ve osteosentezli olanlara göre artroplastili hastalarda (p=0.013) anlamlı derecede daha uzun sağkalım olduğunu gösterdi.
Sonuç: Etkili korunma stratejileri oluşturmak için yüksek riskli grupların tanımlanması gereklidir. Çalışmamız ikinci kalça kırığına maruz kalma riskinin kadınlarda, ileri yaşlı nüfusta, başkentte yaşayanlarda ve artroplasti geçiren hastalarda daha yüksek olduğunu göstermektedir.