Bahattin Tuncalı1, Hakan Boya2, Zeynep Kayhan3, Şükrü Araç2

1Department of Anesthesiology and Reanimation, Başkent University Zübeyde Hanım Practice and Research Center, İzmir, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University Zubeyde Hanim Practice and Research Center, Izmir, Turkey
3Department of Anesthesiology, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: Arteriyel oklüzyon basıncı; tahmin yöntemi; diz artroplastisi; obezite; pnömatik turnike.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada obezitenin total diz artroplastisi (TDA) sırasında yeni bir formül ile belirlenen pnömatik turnike inflasyon basınçları üzerine etkisi araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2013 - Aralık 2016 tarihleri arasında TDA uygulanan 208 hastanın (19 erkek, 199 kadın; ort. yaş 69.8 yıl; dağılım 53-84 yıl) verileri prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar vücut kitle indeksine (VKİ) göre obez olmayan (VKİ ?30.0 kg/m2) ve obez (VKİ >30.0 kg/m2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Turnike inflasyon basınçları arteriyel oklüzyon basıncı (AOB) tahmini yöntemi kullanılarak ve AOB değerine 20 mmHg’lık güvenlik marjı eklenerek belirlendi. Tüm hastalar sistolik kan basıncı, AOB, turnike basıncı ve etkinliği gibi sonuç ölçümleri ile ameliyat sırasında ve sonrasında değerlendirildi. Cerrahi alan kalitesi ve komplikasyonlar ameliyat ekibi tarafından kör bir şekilde değerlendirildi.
Bulgular: Obez ve obez olmayan grupta sırasıyla 118 ve 90 alt ekstremite ameliyatı çalışmaya alındı. Obez olmayan grupla karşılaştırıldığında obez grupta ekstremite çevresi, başlangıç ve maksimum sistolik kan basınçları, AOB değerleri, başlangıç ve maksimal turnike basınçları daha yüksekti. Her iki gruptaki tüm hastalarda turnike performansı cerrahi girişimin hemen hemen tüm aşamalarında “mükemmel” ve “iyi” olarak değerlendirildi. Ameliyat sırasında veya sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Obez olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, obez hastalarda daha geniş ekstremite çevresi ve daha yüksek sistolik kan basıncı profili nedeniyle TDA sırasında daha yüksek turnike inflasyon basıncı gerekmektedir.