Arzu GENÇ, Ayşe ÖZCAN, Nihal GELECEK

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Keywords: Rotator Manşet Yaralanmaları, Rehabilitasyon, Fonoforez.

Abstract

Amaç: Evre II rotator manşet yaralanmalarının tedavisinde özel egzersiz programı ile uygulanan piroxikam fonoforez uygulamasının etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Hastalar ve
Yöntem: ?ubat 1995 ile Eylül 2000 yılları arasında evre II rotator manşet yaralanması tanısı alan 68 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalara piroksikam fonoforez ve rotator manşet kaslarına yönelik germe, proprioseptif egzersizlerinden oluşan fizyoterapi programı uygulanmıştır. Hastaların yaş, cins, yaralanma nedeni ve dominant ekstremite bilgileri kaydedilmiştir. Omuz eklem hareket genişliği, ağrı şiddeti değerlendirilmiş ve Constant omuz skoru uygulanmıştır. Hastalara ortalama 20.35±8.95 seans tedavi uygulanmış ve ortalama 2.82±9.51 ay takip edilmişlerdir.Tüm değerlendirmeler tedavi öncesi ve sonrası yapılmış, elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Ortalama 18 seanslık piroxikam fonoforez uygulaması ile tedavi sonunda omuz eklem hareket genişliğinde ve Constant skorunda artma, ağrı şiddetinde ise azalma olduğu bulunmuştur. Tedavi sonrası elde edilen değerler tedavi öncesi değerlerle karşılaştırıldığında aradaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
Sonuç: Rotator manşet yaralanmalarının tedavisinde piroxikam fonoforez uygulamasının iyi planlanmış ve bireyselleştirilmiş egzersiz reçetesi ile birlikte kullanılabileceği düşünülmüştür.