Cüneyt Tamam1, Müge Tamam2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Specialist Private Practice, İstanbul, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, University of Health Science, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Kemik sarkomu; 18F-floro-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi; maksimum standart alım değeri; sağkalım.

Abstract

Amaç: Bu çalışma kemik sarkomu için maksimum standart alım değerinin (SUVmax) 18F-floro-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (18FDG-PET/BT) üzerindeki prognostik anlamı değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Eylül 2013 - Eylül 2017 tarihleri arasında ilk evreleme için 18FDG-PET/BT uygulanan, patolojik olarak kanıtlanmış kemik sarkomu olan 34 hasta (24 erkek, 10 kadın; ort. yaş 36.6±24.2 yıl; dağılım, 5-77 yıl) geriye dönük olarak değerlendirildi. Primer lezyonların SUVmaks’ı ölçüldü. 18FDG-PET/BT bulgularının prognostik değerini değerlendirmek için kümülatif sağkalım oranı hesaplandı. Sağkalım süresi, tedavi öncesi 18FDG-PET/BT taraması tarihinden ölüm tarihinden önceki son muayene tarihine kadar geçen süre olarak tanımlandı.
Bulgular: Progresyon tanımındaki SUVmaks için cutoff değeri 8 idi. Progresif grubun ortalama SUVmaks’ı progresif olmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek idi. On dört olguda (%41.1) uzak metastaz vardı. Mortalite ve kümülatif sağkalım oranları sırasıyla %14.7 ve %79.1±%0.08 idi.
Sonuç: 18F-floro-deoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi/ bilgisayarlı tomografi kullanılarak bazal SUVmaks açısından primer tümör metabolik aktivitesinin yarı-kantitatif tahmini, kemik sarkomu olan hastaların genel sağkalımını öngörebilir.