Şerife Nursel UYSAL1, Hasan Hilmi MURATLI2, Deniz ERDEM1, Mehmet MUTLU1, Murat TEKİN3, Nermin GÖĞÜŞ4

1TC Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2TC Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3TC Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
4TC Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şefi

Keywords: Epidural Anestezi, Morfin, Tramadol Hidroklorid.

Abstract

Giriş: Bu çalışmada total kalça ve diz arthroplastilerinde anestezi ve ameliyat sonrası analjezi amacıyla kullanılan epidural morfin ve tramadol hidroklorid’in analjezik, hemodinamik ve solunumsal etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve
Yöntem:Total kalça veya diz arthroplastisi uygulanan ASA I-II risk grubunda 30 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmamızda genel anestezi ile birlikte ve sonrasında epidural morfin infüzyonu uygulanan hastalar (Grup M) birinci, epidural tramadol hidroklorid uygulanan hastalar (GrupT) ikinci grubu oluşturmuşlardır. Grup M’deki hastalara genel anestezi ile birlikte başlayan ve ameliyat sonrası 24. saate kadar devam eden morfin infüzyonu, grup T’deki hastalara genel anestezi ile birlikte başlayan ve ameliyat sonrası 24. saate kadar devam eden tramadol infüzyonu uygulanmıştır. Bu arada ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası kan gazı, ortalama arter basıncı ve kalp atım hızı ölçümleri yapılmıştır.Hastaların istirahatte, otururken ve öksürürken hissettikleri ağrı 0-10 arası eşit bölümlenmiş skalada (Vizüel analog skala:VAS) işaretlenerek değerlendirilmiştir.
Bulgular: Kan gazı ölçümlerinde pH, parsiyel oksijen basıncı (PaO2) ve satürasyon (SAT) değerleri ve ortalama arter basınç değerleri ameliyat sonrası morfin grubunda, tramadol grubuna göre anlamlı olarak düşük tespit edilmiştir.(p<0.05) Hastaların istirahatte, otururken ve öksürürken hissettikleri ağrının VAS’daki değeri, ameliyat sonrası 3. saatten itibaren morfin grubunda, tramadol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur.(p<0.05).
Tartışma: Elde edilen sonuçlar, epidural morfin infüzyonu uygulanan hastalarda, epidural tramadol infüzyonu uygulanan hastalara göre ameliyat sonrası analjezinin daha etkin olduğunu ancak epidural tramadol infüzyonunun hemodinamik ve solunum fonksiyonları açısından daha güvenilir olduğunu göstermiştir.