Gürkan ÖZKOÇ, Murat Ali HERSEKLİ, Sercan AKPINAR, Metin ÖZALAY, Reha N TANDOĞAN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana

Keywords: Halluks rijidus, çeilektomi, osteoartrit.

Abstract

Giriş: Halluks rijidus ayak 1. parmağının hareketinin kısıtlanması ve ağrı ile karakterize hastalığıdır. Konservatif tedaviye cevapsız evre I, II halluks rijidus vakalarında çeilektomi uzun süre şikayetlerin gerilemesini sağlamaktadır. Biz bu çalışmada kliniğimizde halluks rijidusa uyguladığımız çeilektomi yönteminin kısa dönem klinik sonuçlarını gözden geçirdik. Hastalar ve
Yöntem: Ekim 1999 ile Kasım 2000 tarihleri arasında 12 hastanın ayak baş parmağına çeilektomi uygulandı. Ortalama takip süresi 18 ay (6-40), ortalama yaş 49 idi (44-54). Tüm hastalar bayandı. Hattrup ve Johnson’a göre hastaların dördü evre I, yedisi evre II, biri evre III olarak tespit edildi. Hastaların cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası metatarsofalanjial dorsifleksiyon dereceleri, ağrı ve ayakkabı giymedeki zorlukları not edildi.
Bulgular: Hastaların metatarsofalanjial dorsifleksiyonunda ortalama 20 derece artma gözlendi. Evre III olan bir hastada 20 derece olan dorsifleksiyonda cerrahi sonrası değişiklik olmadı. Bu hasta dışında tüm hastalarda ağrıda belirgin düzelme mevcuttu. Evre III olan hasta da dahil olmak üzere tüm hastalarda ayakkabı giymede rahatlama tespit edildi. Hiçbir hastada komplikasyon gelişmedi.
Tartışma: Halluks rijidusta konservatif tedavi faydasız kaldığında çeilektomi evre I ve II hastalarda güvenli ve etkin bir tedavi yöntemidir.