Hüseyin Serhat YERCAN1, Emin TAŞKIRAN2

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Patellofemoral Eklem, Alt Ekstremite, Malalignment.

Abstract

Giriş: Patellofemoral hastalıkların nedenleri çok çeşitlidir. Femoral anteversiyon ve eksternal tibial torsiyondaki artışın diz ön ağrısına neden olabileceği yönünde görüşler vardır. Bu çalışmanın amacı, patellofemoral instabilite ve diz ön ağrısı bulunan olgularda alt ekstremite torsiyonel deformitelerini araştırmak ve bunu normal bireylerle karşılaştırmaktır. Hastalar ve
Yöntem: Bu amaçla 27 bireyin 40 dizi kullanılmıştır. Olgular klinik tanılarına göre üç grupta toplanmıştır. Grup 1 patellar instabilite semptomları olmayan konservatif tedaviye yanıt vermeyen diz ön ağrılı 10 hastanın 12 dizinden oluşturuldu. Grup 2 klinik ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları major instabiliteyi gösteren 8 hastanın 12 dizini kapsamaktaydı. Grup 3 ise kontrol grubu olarak sağlıklı 9 bireyin 16 dizinden oluştu. Tüm gruplarda femoral anteversiyon ve tibial torsiyon BT yardımıyla ölçülerek alt ekstremitenin torsiyonel durumu deeğerlendirildi.
Bulgular: Tibial torsiyon Grup 1’de 31,83±6,93, Grup 2’de 38,42±3,78, Grup 3’de 39,3±8,09 derece olarak bulundu. Grup 2 ve Grup 3’le karşılaştırıldığında Grup 1’de anlamlı olarak azalmış eksternal tibial torsiyon bulundu (p1Tartışma: Alt ekstremite torsiyonel deformiteleri patellofemoral ağrı veya instabilitede etyolojik primer faktör olarak değerlendirilemez.