Abtullah MİLCAN1, Özlem KANDEMİR2, Gürbüz POLAT3, Celal BAĞDATOĞLU4, Mehmet ÇOLAK1, Fehmi KUYURTAR1

1University of Mersin, School of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology
2University of Mersin, School of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
3University of Mersin, School of Medicine, Department of Biochemistry
4University of Mersin, School of Medicine, Department of Neurosurgery

Keywords: Akut Faz Proteinleri; Akut Faz Reaktantları; Postoperatif Enfeksiyon; Kas İskelet Sistemi Travması; Ortopedik Cerrahi.

Abstract

Giriş: Akut faz proteinleri (APP) doku zedelenmesine cevap olarak karaciğerde sentez edilir. Bu çalışmanın amacı, ortopedik cerrahiden sonra serum akut faz proteinlerinin seyrini ortaya koymak, ve insizyon boyunun, transfüzyon, yaş, ve cinsin etkisini ortaya koymaktır. Hastalar ve
Yöntem: C-reaktif protein (CRP), alfa- 1- asid glikoprotein, haptoglobulin (HPT), transferrin, seruloplasmin seviyeleri, ve eritrosit sedimentasyon oranı (ESO) yumuşak doku ameliyatları –grup A (n=30), açık redüksiyon and internal fiksasyon –grup B (n=11), ve amputasyonlar -group C (n=10) gibi ortopedik cerrahiden önce (Dönem I),ve sonraki 1. (Dönem II), 3. (Dönem III), 5. (Dönem IV), 7. (Dönem V),ve 14. (Dönem VI) günlerde değerlendirilmiştir. Verilerin analizi kovaryans analizinin tekrarlayan ölçümleriyle yapılmıştır; p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. CRP seviyesi ölçümünde, varyans anlamlı derecede büyük olduğundan ve ölçüm sayısı sınırlı olduğu için nonparametrik Wilcoxon testi kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmada enfeksiyon veya herhangi başka bir komplikasyona rastlanmamıştır. CRP seviyesi tüm ameliyatlardan sonra her dönemde değişim göstermiştir (p<0.05). HPT seviyesi grup A da dönemler arasında değişim göstermezken, grup B ve C arasında farklılık göstermiştir (p<0.05). Grup A ve C de ESO dönemler arasında farklılık göstermezken, grup B de dönem I ortalaması en az seviyedeydi. Alfa-1-asid glikoprotein, Transferrin, Seruloplasmin, Prealbumin seviyeleri değişiklik göstermemiştir. CRP seviyesi hastanın cinsine gore değişiklik gösterirken, haptoglobulin seviyesi insizyon uzunluğundan etkilenmiştir. ESO ile yaş, insizyon uzunluğu arasında pozitif korrelasyon bulunmuştur (p<0.01).
Tartışma: Eritrosit sedimentasyon oranı, ve CRP, HPT gibi hassas akut faz proteinlerinin doğal seyrinin bilinmesi ortopedik ameliyatlardan sonra gelişebilecek postoperatif komplikasyonların teşhisine yardımcı olabilecektir.