Murat Hersekli Ali, Sercan Akpınar, Gürkan Özkoç, Metin Özalay, Necip Cesur, Mustafa Uysal, Reha N Tandoğan

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana

Keywords: Yafllılık; artroplasti, replasman, diz/kontrendikasyon/ yöntem; diz eklemi; diz protezi; osteoartrit, diz/cerrahi; risk faktörü.

Abstract

Amaç: Tek seansta iki taraflı total diz artroplastisi uygulamaları nda yaflın perioperatif komplikasyonlar üzerine etkisi arafltırıldı.
Hastalar ve yöntemler: ‹ki taraflı diz osteoartriti nedeniyle tek seansta iki taraflı total diz artroplastisi uygulanan 39 hasta çalıflmaya alındı. Hastalar, 70 yafl üzeri (grup 1: 19 hasta; ort. yafl 73.4; da¤ılım 70-88) ve altı (grup 2: 20 hasta; ort. yafl 63.1; da¤ılım 52-68) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olguların ameliyat öncesinde var olan hastalıkları kaydedildi. ‹ki grup, nörolojik, kardiyovasküler, pulmoner ve gastrointestinal komplikasyonlar; kanama ve transfüzyon miktarı ve hastanede kalıfl süresi açısından karflılafltırıldı.
Bulgular: ‹ki grup arasında yafl açısından anlamlı farklı- lık bulundu (p=0.001). Kanama ve transfüzyon miktarları anlamlı farklılık göstermedi. Grup II’de hastanede kalı fl süresinin (ort. 8.75 gün ve 12.32 gün) daha kısa oldu- ¤u izlense de bu farklılık anlamlı de¤ildi (p>0.05). Ameliyat öncesinde var olan hastalıklar açısından gruplar arası nda fark bulunmadı. Grup II’de hiçbir hastada perioperatif komplikasyon görülmezken, grup I’de üç hastada (%15.8) nörolojik, bir hastada (%5.3) kardiyovasküler komplikasyonla karflılaflıldı (p=0.02). Grup I’de bir hasta akut böbrek yetmezli¤i sonucu kaybedildi.
Sonuç: Hasta yaflının 70’in üzerinde olması, tek seansta iki taraflı total diz artroplastisi uygulamalarında perioperatif komplikasyon oranını artıran bir faktördür.