NR Chenthil Kumar1, Mohammad Maqsood1, G Kumar Reddy2, Elmoez M H Obeid3, Anele O Ebizie3

1Departments of Orthopaedics, County Hospital, Lincoln, Lincolnshire; United Kingdom
2Departments of Orthopaedics, New Cross Hospital, Wolverhampton,West Midlands; United Kingdom
3Departments of Orthopaedics, Tameside General Hospital, Ashton Under Lyne, Lancashire; United Kingdom

Keywords: Kan kaybı, cerrahi; kan nakli; hemoglobin; kanama; kalça eklemi/cerrahi; kalça protezi; intraoperatif dönem.

Abstract

Amaç: Primer total kalça replasmanı (TKR) önemli kan kaybına yol açabilen elektif bir ortopedi ameliyatıdır. Bu çokmerkezli pilot ve ileriye dönük çalıflmada, hastanın ameliyat öncesi de¤erlendirmesinde ameliyatla iliflkili kan kaybını tahmin etmek için, kan hemoglobinini (Hb) gösterge alarak, TKR’de kan kaybı miktarının belirlenmesi amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Çalıflmaya, üç farklı merkezde primer ve tek taraflı TKR uygulanan 723 hasta (416 kadı n, 307 erkek; ort. yafl 68; da¤ılım 69-79) alındı. Tüm ameliyatlar normotensif genel anestezi altında yapıldı. Ameliyat öncesinde hastalarda ortalama Hb de¤eri en az 12 g/dl idi ve hiçbirinde transfüzyon öyküsü yoktu. Hemoglobin ölçümleri ameliyat sonrası 24 ve 48. saatlerde yapıldı. Ameliyattan önceki de¤er ile ameliyat sonrası 48. saatte ölçülen de¤erler arasındaki fark hesaplandı ve bu fark TKR sırasındaki kan kaybı olarak tanımlandı.
Bulgular: Ameliyat öncesinde ve sonrasında (48. saat) ölçülen Hb düzeylerinin da¤ılımı sırasıyla 12.0 gr/dl ile 15.3 gr/dl (ort. 12.8 gr/dl) ve 7.8 gr/dl ile 11.3 gr/dl (ort. 8.6 gr/dl) arasında de¤ifliyordu. ‹ki ölçüm arasındaki ortalama fark 4.2 gr/dl bulundu.
Sonuç: Çalıflmada bulunan ortalama kan kaybı miktarı (4.2 gr/dl) TKR uygulanacak hastaların ameliyat öncesi de¤erlendirilmesinde basit ve yararlı bir kılavuz olabilir ve cerraha, karmaflık hesaplara ve masraflı incelemelere gerek kalmadan kan kaybı miktarının tahmininde yardı mcı olabilir.