Cem Esenyel Zeki, Kamil Çetiner, Ayhan Kara Nedim

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Artroplasti, replasman/yöntem; humerus kı- rı¤ı/sınıflandırma; eklem protezi; hareket açıklı¤ı, eklem; omuz kırı¤ı/cerrahi; omuz eklemi/cerrahi.

Abstract

Amaç: Üç veya dört parçalı proksimal humerus kırıklı olgularda hemiartroplasti sonuçları de¤erlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: On bir hastaya (8 kadın, 3 erkek; ort. yafl 64; da¤ılım 38-75) proksimal humerus akut kırı¤ı nedeniyle hemiartroplasti uygulandı. Bir hastada iki taraflı kırık vardı. Hastaların biri dıflında tümü 60 yaflı ndan büyüktü (%91). Kırıklar Neer’in 4-segment sınıflama sistemine göre de¤erlendirildi; buna göre, befl omuzda (%41.8) tip III, yedi omuzda (%58.3) tip IV kı- rık saptandı. Tüm hastalara cerrahi giriflim ilk 20 gün (ort. 11 gün) içinde uygulandı. Klinik de¤erlendirme Constant skorlamasına göre yapıldı. Ortalama izlem süresi 21 aydı (da¤ılım 12-36 ay).
Bulgular: On hastada (%91) a¤rı hafif veya hiç yok iken, birinde (%9) orta derecede idi. Hasta grubunda Constant skoru ortalaması 70.5 bulundu. Ortalama öne elavasyon 105 derece, eksternal rotasyon ise 28 derece bulundu. Ortalama internal rotasyon ikinci lomber vertebra düzeyindeydi. Constant ölçütlerine göre, dört omuzda (%33.3) çok iyi ve iyi, yedi omuzda (%58.3) orta, bir omuzda (%8.3) kötü sonuç alındı. Omuz stabilitesi tüm hastalarda normaldi. Radyografik olarak, hastaların hiçbirinde gevflemeye ait bir bulguya rastlanmadı. Tüm hastalarda tüberkulumlarda kaynama görüldü; hiçbir hastada tüberkulumlarda deplasman gözlenmedi. Komplikasyon olarak bir hastada ikinci derece heterotopik ossifikasyon geliflti.
Sonuç: Omuz hemiartroplastisi, proksimal humerusun dört parçalı ve ciddi osteopeninin efllik etti¤i üç parçalı kırıklarında omuz seviyesini koruyan ve a¤rıyı gideren güvenilir bir cerrahi tedavidir.