Seungcheol Lee, Seok-Kang Kim, Sang-Ho Lee, Song-Woo Shin

Department of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: Diskektomi, perkütan/yöntem; intervertebral disk deplasmanı/cerrahi/radyografi; lomber vertebra/cerrahi.

Abstract

Amaç: Perkütan endoskopik lomber diskektomi (PELD) protrude diskler için iyi sonuçlar sağlasa da, migrasyonlu disklerde çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, migrasyonlu diskler için geliştirilen iki yeni PELD tekniği sonuçlarıyla birlikte sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Nisan 2002-Mart 2003 arasında 116 hastaya (73 erkek, 43 kadın; ort. yaş 35.5; dağılım 16-68) migrasyonlu disklere bağlı gelişen radikülopati nedeniyle PELD uygulandı. Disk migrasyonu, ameliyat öncesi manyetik rezonans bulgularına göre, disk boşluğuna göre gösterdiği yön ve mesafeye bağlı olarak dört bölge şeklinde sınıflandırıldı. Bu sınıflandırmaya dayanarak iki cerrahi teknik kullanıldı. Uzağa migrasyon gösteren diskler (bölge 1 ve 4), endoskobun epidural boşluğa doğrudan gönderilmesini içeren "epiduroskopik" teknikle tedavi edildi. Yakına migrasyon gösteren diskler (bölge 2 ve 3) ise, "half-and-half" olarak adlandırılan ve disk boşluğu ile epidural boşluk arasına açılı bir koruyucu tabaka yerleştirilmesini içeren teknikle tedavi edildi. Klinik sonuçlar modifiye Macnab ölçütlerine göre, ağrı görsel analog skala (GAS) ile değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 14.5 ay (dağılım 9-20 ay) idi.
Bulgular: Modifiye Macnab ölçütlerine göre, aşağıya migrasyonlu disklerin %91.6'sında (98/107); yukarıya migrasyonlu disklerin %88.9'unda (8/9); yakına migrasyonlu disklerin %97.4'ünde (76/78); uzağa migrasyonlu disklerin %78.9'unda (30/38) tatmin edici (mükemmel ve iyi) sonuç alındı. Ameliyat öncesinde 7.5 olan ortalama GAS skoru son kontrolde 2.6 bulundu (p<0.0001). İşe dönüş süresi ortalaması 12.5 gün idi. Her iki teknikle ilgili komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Migrasyonlu disklerin tedavisi, önerilen sınırlandırmadan sonra belirlenecek iki PELD tekniği ile güvenle yapılabilir.