Chan Shik Shim, Sang-Ho Lee, Byungjoo Jung, Sun-Hee Park, Song-Woo Shin

Department of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: Biyomekanik; kemik vidası; intervertebral disk deplasmanı/cerrahi; eklem instabilitesi; lomber vertebra/cerrahi; protez ve implant; spinal füzyon/enstrümantasyon/yöntem.

Abstract

Amaç: Bu geriye dönük çalışmada, Magerl yönteminden modifiye edilerek geliştirilen yeni bir minimal invaziv translaminar faset pedikül vida fiksasyon tekniği tanımlandı ve bu tekniğin uygulanabilirliği ve klinik etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Dejeneratif spinal hastalığı olan ardışık 20 olgu (19 kadın, 1 erkek; ort. yaş 54; dağılım 41-68) anterior lomber interbody füzyonu (ALIF) ve bunu destekleyici olarak, floroskopi rehberliğinde perkütan translaminar faset vida fiksasyonu ile tedavi edildi. Tanımlanan teknik, laminayı geçen, faseti transfikse eden vidanın pediküle tutunmasını sağlamayı amaçlıyordu. Spinal füzyon 10 hastada bir, yedi hastada iki, üç hastada üç düzeyde uygulandı. Sonuçlar ağrı yönünden görsel analog skala (GAS) ve Oswestry Sakatlık İndeksi (OSİ) ile değerlendirildi. Tüm hastalar ameliyattan hemen sonra ve son kontrollerde bilgisayarlı tomografi (BT) ve radyografilerle incelendi. Ortalama izlem süresi 19.5 ay (dağılım 10-28 ay) idi.
Bulgular: Ameliyattan hemen sonra çekilen BT görüntülerinde, uygulanan toplam 65 vidanın yedisinin (%10.8) lamina duvarlarına zarar verdiği izlendi. Vidalara bağlı direkt nöral yaralanma ya da nöral bası meydana gelmedi. Tüm vidalar fasetlere başarılı bir şekilde tutunurken, pedikül tutunması 55 vidada (%84.6) başarılı idi. Tüm olgularda radyolojik füzyon sağlandı. Ameliyat öncesinde ortalama %52 olan OSİ skoru son takipte %26'ya; ağrı ve bacak ağrısı için GAS skorları sırasıyla 8.5'ten 4.5'e ve 6.25'ten 2.3'e geriledi. Düzey başına ortalama ameliyat süresi ALIF için 57 dakika, perkütan translaminar faset vida fiksasyonu için 47 dakika bulundu. Her iki uygulama için sadece bir olguda komplikasyon görüldü; faset vida fiksasyonu ile ilgili gelişen bir komplikasyon için revizyon uygulandı.
Sonuç: Floroskopi altında yapılan perkütan translaminar faset pedikül vida fiksasyonu, ALIF sonrasında başvurulabilecek, uygulanabilirliği yüksek bir minimal invaziv posterior ogmentasyon yöntemidir.