Won-Chul Choi, Sang-Ho Lee, Yong Ahn, Seungcheol Lee, Byung Kwan Choi, Song-Woo Shin

Department of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: Servikal vertebra; dekompresyon, cerrahi/ yöntem; diskektomi, perkütan/yöntem; intervertebral disk deplasmanı/cerrahi; tedavi sonucu.

Abstract

Amaç: Perkütan endoskopik servikal diskektomi servikal disk herniasyonunda etkili bir minimal invaziv cerrahi prosedürdür. Ancak, bu yöntem, servikal disk herniasyonu yanı sıra servikal instabilite olan hastalarda uygulanamamaktadır. Yeni geliştirilmiş olan WSH Cervical B-Twin (interbody spacer) ile, açık diskektomi ve füzyona başvurmaksızın servikal stabilite sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, WSH Cervical B-Twin kullanılarak yapılan perkütan servikal stabilizasyon tekniği ve sonuçları sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, Mart 2001-Ağustos 2004 arasında indeks cerrahi uygulanan 17 ardışık hasta (11 erkek, 6 kadın; ort. yaş 48.8; dağılım 30-65) alındı. Ortalama semptom süresi 38.8 ay (dağılım 6-120 ay) idi. Ameliyat öncesi değerlendirmelerde bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, dinamik radyografiler ve provokatif diskografi kullanıldı. Tüm işlemler local anestezi altında ve poliklinik koşullarında yapıldı. Boyun ağrısı görsel analog skala (GAS) ile değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 26.6 ay (dağılım 5-46 ay) idi.
Bulgular: Hastanede kalış süresi ortalaması 12 saat idi. Boyun ağrısı için ortalama GAS skoru anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). On üç hastada (%76.5) %40 ile %90 arasında iyileşme ile iyi sonuç alındı. Dört hastada (%23.5) semptomatik düzelme görülmedi. İki hastada (%11.8), yetersiz dekompresyon nedeniyle açık cerrahi gerekti. Hiçbir hastada nörolojik defisit, enfeksiyon ve teknikle ilgili komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Seçilmiş hastalarda, WSH Cervical B-Twin kullanılarak yapılan perkütan servikal stabilizasyon, beraberinde segmental stabilite olan servikal disk herniasyonlarında güvenli ve etkili bir tekniktir.