Sang-Hyeop Jeon1, Sang-Ho Lee2, Song-Woo Shin2

1Departments of Thoracic Surgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea
2Departments of Neurosurgery, Wooridul Spine Hospital, Seoul, Korea

Keywords: Diskektomi/yöntem; endoskopi/yöntem; intervertebral disk deplasmanı/cerrahi/radyografi; torasik vertebra/cerrahi; bilgisayarlı tomografi.

Abstract

Amaç: Torakoskopik diskektomi nispeten yeni, ancak teknik olarak zor bir minimal invaziv cerrahi girişimdir. Bu çalışmada, torakoskopik diskektomi ile ilgili klinik deneyimimiz sunuldu.
Hastalar ve yöntemler: Mart 1997-Ekim 2004 tarihleri arasında torakoskopik diskektomi uygulanan ardışık 49 hasta (30 erkek, 19 kadın; ort. yaş 48.5; dağılım 28-68) geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm hastalarda miyelopati (n=44) ya da konservatif tedaviyle iyileşmeyen radikülopati (n=5) vardı. Ortalama izlem süresi 52 ay (dağılım 3-94 ay) idi.
Bulgular: Ameliyat öncesi radyolojik incelemelerde 21 hastada yumuşak disk herniasyonu, 32 hastada sert ve kalsifiye disk herniasyonu saptandı. En sık tutulum dokuz hastada (%18.4) T6-7 düzeyinde görüldü; bunu altı hastayla (%12.2) T8-9 ve beşer hastayla (%10.2) T3-4, T7-8, T9-10, ve T10-11 izlemekteydi. Ortalama ameliyat süresi 182 dakika (dağılım 100-420 dakika); ortalama kan kaybı 340 ml (dağılım 150-1500 ml) bulundu. Miyelopatili 44 hastanın 41'inde (%93.2) nörolojik düzelme sağlandı; üç hastanın (%6.8) nörolojik durumu stabil seyretti. Radikülopatili tüm hastalarda tam iyileşme sağlandı. Ameliyat sonrası dönemde komplikasyon olarak dört hastada sırasıyla interkostal nöralji, geç dönem hemopnömotoraks, uzun süreli hava kaçağı ve pnömoni gelişti.
Sonuç: Öğrenme eğrisi dik olmasına rağmen, torakoskopik diskektomi, semptomatik torasik disk herniasyonlarında güvenli ve etkili bir minimal invaziv cerrahi girişimdir.