Biplab Kumar Dolai, Neeraj Ahuja, Ashok Rajgopal

Department of Orthopedics, Fortis Hospital, India

Keywords: Ön çapraz bağ/cerrahi; artroskopi; kemik-patellar tendon-kemik grefti; diz eklemi; tendon/transplantasyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, sporcularda kemik-patellar tendon-kemik otogreftiyle artroskopik ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonunun uzun dönem sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Toplam 112 sporcuya (82 erkek, 30 kadın; ort. yaş 27; dağılım 20-35) santral 1/3 kemik-patellar tendon-kemik otogreftiyle ÖÇB rekonstrüksiyonu uygulandı. Yaralanma ile cerrahi arasında geçen ortalama süre 18 ay (dağılım 2 gün-26 ay) idi. Otuz sekiz hastada semptomlar akut özellikteydi. Ameliyat öncesinde Lachman ve pivot şift testleri tüm hastalarda pozitif idi. En az 14 yıllık (ortalama 15.8 yıl) takipten sonra tüm hastalar subjektif ölçütlerle ve objektif olarak KT-1000 artrometre, radyografi, ve 39 hasta ayrıca ikinci artroskopiyle değerlendirildi.
Bulgular: Subjektif değerlendirmelerde sonuçlar 62 hastada (%55.4) mükemmel, 33 hastada (%29.5) iyi, 12 hastada (%10.7) orta, üç hastada (%4.5) kötü bulundu. Doksan beş hastada (%84.8) hareket kısıtlılığı hiç yoktu. Son kontrollerde Lachman testi 74 hastada (%66.1), pivot şift testi 99 hastada (%88.4) negatif bulundu. Radyografik değerlendirmede 17 hastada (%15.2) osteoartritik değişiklik saptandı. Bu hastalarda sonuç orta veya kötü idi; cerrahiden önce hepsinde meniskal veya osteokondral yaralanma vardı ve hepsi de yaralanma öncesindeki sportif etkinliklerine devam edememişti. KT-1000 artrometrede, 74 hastada iki taraf farkı 2 mm’den azdı. İkinci artroskopide, greftlerin 30 hastada iyi remodele olduğu gözlendi;bu hastaların 11’inde Lachman testi, üçünde pivot şift testi pozitif idi. Dokuz hastada ise değişen derecelerde spontan lizis izlendi; bu hastaların sadece ikisinde Lachman testi pozitif bulundu.
Sonuç: Akut ya da kronik ÖÇB yetersizliği olan sporcularda kemik-patellar tendon-kemik otogreftiyle ÖÇB rekonstrüksiyonu önerilebilecek bir tedavi yöntemidir