Alexis S. Chiang, Nirmal C. Tejwani

Department of Orthopedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases

Keywords: Kompartman sendromu/tanı/cerrahi; fasya/ cerrahi; uyluk/cerrahi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada uyluk kompartman sendromu (KS) ile ilgili deneyimlerimizi gözden geçirmek ve tedavisi için kılavuz oluşturmak amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, 10 uyluğunda KS gelişen yedi erkek hasta (ort. yaş 26; dağılım 17-47) alındı. Yaralanma nedenleri motorlu taşıt kazası, spor yaralanması (n=2), künt travma, ezilme (n=2) ve intramedüller çivilemeden sonra gelişen femur kırığıydı. Dört hastada aynı taraf bacakta KS vardı; bunların ikisinde aynı taraf ayak da etkilenmişti. Üç hastada uyluk KS’si iki taraflıydı; bunların ikisinde ayaklarda da iki taraflı KS vardı. Bir hastada kolda da akut KS saptandı. Uyluk fasyotomisi kararı, artmış kompartman basıncıyla birlikte gergin kompartman gösteren klinik bulgulara, yüksek derecede analjezi ihtiyacına ve pasif hareket açıklığında ağrı varlığına dayanılarak verildi. Yaraların primer kapatılması daha sonra yapıldı. Ortalama takip süresi bir yıl (dağılım 3-36 ay) idi.
Bulgular: Eşlik eden morbidite olarak dört hastada rabdomiyoliz saptandı; bunların birinde akut renal yetmezlik gelişti. Üç hastada derin ven trombozu görüldü. Fasyotomide, iki hastada kas nekrozu bulgularına rastlandı. Bir hastada hematom vardı. Bir hastada yüzeyel femoral arter yaralanması görüldü. Ortalama yatış süresi 30 gün (dağılım 7-43 gün) bulundu. Taburculuk sırasında beş hastada nörovasküler sorun yoktu; iki hastada ise, birinde iki taraflı olmak üzere düşük ayak gelişti. Bu durum üç yıllık takip sırasında da düzelmedi. Tüm hastalarda, primer yara kapanması da dahil birden fazla debridman (dağılım 2 ile 39) uygulandı.
Sonuç: Acil fasyotomi ve etkilenen kompartmanların gevşetilmesi morbidite ve sonraki komplikasyonları önemli derecede azaltmaktadır.