Yaman Karakoç, İsmail Burak Atalay

Department of Orthopedics and Traumatology,
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: Artroskopi, klinik değerlendirme, manyetik rezonans görüntüleme, menisküs yırtığı, cerrahi dışı tedavi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada menisküs yırtığı cerrahisini öngörmede fizik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının rolü araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2012-Mart 2018 tarihleri arasında menisküs yırtığı nedeniyle başka bir merkezde cerrahi önerilmiş, ancak takibine hastanemizde devam eden toplam 997 hastanın (563 kadın, 434 erkek; ort. yaş 40.53 yıl; dağılım, 18-66 yıl) tıbbi verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik ve klinik özellikler, fizik muayene bulguları ve MRG sonuçları dahil olmak üzere hasta verileri kaydedildi. Görsel analog ölçeği (GAÖ) skorları ve Diz İncinme ve Osteoartrit Sonuç Skoru (KOOS) değerlendirildi.
Bulgular: Manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilen tüm hastalardan %62.4’üne özel hastanelerde cerrahi tedavi ve %37.6’sına devlet hastanelerinde cerrahi girişim önerildi. Bu hastaların yalnızca 282’si (%28.3) MRG değerlendirmesi ve fizik muayene sonrasında kliniğimizde menisküs yırtığı nedeniyle cerrahi olarak tedavi edildi. Tedavi öncesi medyan GAÖ skoru cerrahi yapılan grupta 7.0 (dağılım, 4-10) ve konservatif tedavi uygulanan grupta 6.0 (dağılım, 3-8) idi. Cerrahi sonrası altıncı ayda ve birinci yılda GAÖ ve KOOS skorları gruplar arasında benzerdi (sırasıyla p=0.940, p=0.203; p=116, p=0.057). Her iki grupta da tedavi sonrası ağrı skorları anlamlı düzeyde azalırken, KOOS skorları anlamlı düzeyde arttı (tümü için p=0.001).
Sonuç: Menisküs yırtıklarında cerrahi kararı, fizik muayene ve radyolojik bulgular ile birlikte verilmelidir.