Emre Baca, Alican Koluman

Department of Orthopedics and Traumatology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Kalkaneus kırığı, eklem içi kırık, minimal invaziv cerrahi, perkütan tespit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada deplase eklem içi kalkaneus kırıklarının hızlı, daha az karmaşık ve modifiye edilmiş perkütan bir teknikle cerrahi olarak tedavisinin sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya Mayıs 2012 ve Haziran 2016 tarihleri arasında kliniğimize kalkaneus kırığı nedeniyle başvuran ve iki çapraz Schanz vidası ile kapalı redüksiyon ve perkütan tespit kullanılarak ameliyat edilen 114 hasta (86 erkek, 28 kadın; ort. yaş 39 yıl; dağılım, 16-66 yıl) dahil edildi. Travma tipi, ek yaralanmalar, tıbbi komorbiditeler, ameliyat öncesi ve sonrası dönem, ameliyat süresi, kemik iyileşmesine kadar geçen süre, komplikasyonlar, ameliyat sonrası fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar değerlendirildi.
Bulgular: Ameliyat sonrası Bohler açısı ölçümlerindeki artış ameliyat öncesi değerlere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.001; p<0.01). Sanders sınıflamasına göre yedi ayak (%5.3) tip II, 76 ayak (%57.57) tip III ve 49 ayak (%37.12) tip IV idi. Ortalama Amerikan Ortopedik Ayak-Ayak Bileği Derneği (AOFAS) skoru 80.4 (dağılım, 47-92) idi. Sanders sınıflamasına göre ortalama AOFAS skorları tip II için 81.25, tip III için 81.88 ve tip IV için 80.19 idi. Ortalama ameliyat süresi 8±1.5 dakika idi.
Sonuç: Modifiye perkütan teknik ile açık redüksiyonun kontrendike olduğu durumlarda bile iyi sonuçlar alınabilir. Dizilimin sağlanması ve çökmüş eklem içi parçanın yükseltilmesi, anatomik redüksiyon olmadan iyi orta dönem sonuçları için yeterli olabilir.