Nazmi Bülent Alp1, Gökhan Akdağ2, Gülsüm Karduz3, Kübra Vardar3, Uğur Aksu3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul Bahçelievler State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul Beylikdüzü State Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Biology, Istanbul University, Science Faculty, Istanbul, Turkey

Keywords: A1 pulley, gelişmiş oksidasyon protein ürünü, oksidatif protein hasarı, sialik asit, tetik parmak, tip 2 diyabet.

Abstract

mekanizmaları aydınlatmak için tip 2 diyabetik tetik parmak hastalarında A1 pulley dokusunda bazı biyokimyasal belirteçlerin düzeyleri saptandı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya 35 tetik parmak hastası (5 erkek, 30 kadın; ort. yaş 53.9±9.15 yıl; dağılım, 37-71 yıl) dahil edildi. Enzimatik olmayan antioksidan savunma sisteminin durumunu belirlemek için total tiyol (total-SH) düzeyleri, oksidatif protein modifikasyon düzeylerini belirlemek için gelişmiş oksidasyon protein ürünü (AOPP) düzeyleri diyabetli ve diyabetli olmayan tetik parmak hastalarının pulley dokularında ölçüldü. Hücre dışı matriks bozulması pulley dokusundaki sialik asit (SA) düzeylerinin ölçülmesiyle değerlendirildi.
Bulgular: Diyabetli ve diyabetli olmayan gruplar için total-SH değerleri sırasıyla 22.7±1.6’ya karşı 38.9±5.2 nmol/mg protein iken AOPP değerleri sırasıyla 472.5±131.6’ya karşı 175.6±9.9 mmol/g protein idi. Diyabetik ve diyabetik olmayan hastaların SA düzeyleri sırasıyla 0.4±0.0’e karşı 0.6±0.1 nmol/mg protein idi.
Sonuç: Bulgularımız diyabetik hastaların A1 pulley dokularında doku SA düzeylerinin ve doku SH düzeylerinin azaldığını ve AOPP düzeylerinin orantısız olarak arttığını ortaya koyarak diyabetik tetik parmak etyolojisinde oksidatif protein hasarı ve hücre dışı matriks değişikliklerinin rolüne işaret etmektedir.