Ahmet Aslan1, Serdar Sargın2, Anıl Gülcü1, Mehmet Nuri Konya3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Balıkesir University Faculty of Medicine, Balıkesir, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Afyon Health Science University Faculty of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

Keywords: Bohler açısı, eklem içi kalkaneus kırığı, hasta raporlu sonuçlar, Sanders sınıflandırması, subtalar artrit, cerrahi tedavi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada konservatif veya cerrahi olarak tedavi edilen eklem içi kalkaneus kırıklı hastaların radyolojik, klinik ve hasta raporlu sonuçları karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya kalkaneus kırığı nedeni ile tedavi edilen 54 hasta (30 erkek, 24 kadın; ort. yaş 41.0 yıl; dağılım, 18-73 yıl) dahil edildi. Yirmi dokuz hastaya konservatif tedavi (grup 1) ve 25 hastaya cerrahi tedavi (grup 2) uygulandı. Kırıklar Sanders’e göre sınıflandırıldı. Son takipte hastaların radyolojik, klinik ve hasta raporlu sonuçlarını değerlendirmek için Bohler açısı, Amerikan Ortopedik Ayak-Ayak Bileği Derneği (AOFAS) Ayak Bileği ve Arka Ayak Skoru ve Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ) kullanıldı. Ameliyat sonrası komplikasyonlar da kaydedildi.
Bulgular: Yirmi sekiz hastada kırık sağ ayakta ve 26 hastada sol ayakta idi. Ortalama takip süresi 41.1±23.2 ay (dağılım, 24-126 ay) idi. Gruplar arasında cinsiyet, kırık tarafı, ortalama yaş ve takip süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (sırasıyla, p=0.951, p=0.571, p=0.326 ve p=0.620). Sanders sınıflandırmasına göre, grup 1’de 18 hasta tip 2 ve 11 hasta tip 3 iken grup 2’de 11 hasta tip 2 ve 14 hasta tip 3 idi. Ancak gruplar arasında kırık tipi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0.184). Diğer yandan; Bohler açısı, AOFAS ve AFİ skorları bakımından sonuçlar grup 2 için grup 1’e kıyasla anlamlı olarak daha iyi idi (sırasıyla, p=0.004, p=0.003 ve p=0.006). Grup 1’de üç hastada subtalar artrit gelişti. Grup 2’de üç hastada yara iyileşme sorunları ve yüzeyel enfeksiyon gelişirken iki hastada subtalar a rtrit gelişti.
Sonuç: Klinik, radyolojik ve hasta raporlu sonuçlara göre eklem içi kalkaneus kırıklarında cerrahi tedavi konservatif tedaviye kıyasla daha etkilidir. Bununla birlikte, cerrahi tedavide yara sorunlarına dikkat edilmelidir.