Tacettin Ayanoğlu1, Baybars Ataoğlu2, Mustafa Özer3, Mehmet Çetinkaya4, Ahmet Yiğit Kaptan2, Ulunay Kanatlı2

1Department of Orthopaedics and Traumatology, Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Meram Medical Faculty of Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Erzincan Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

Keywords: Artroskopi, korakoplasti, yağlı infiltrasyon, rotator manşet, omuz, subskapularis.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada izole subskapularis yırtığı nedeniyle omuz artroskopisi uygulanan hastalarda eş zamanlı korakoplastinin ameliyat sonrası klinik sonuçlara etkisi araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya anterior omuz ağrısı ve hassasiyeti olan, izole subskapularis yırtığı (tip 2 ve tip 3) nedeniyle artroskopik tamir uygulanan 53 hasta (16 erkek, 37 kadın; ort. yaş 55.8 yıl; dağılım, 44-70 yıl) dahil edildi. Tüm hastaların ameliyat öncesi manyetik rezonans görüntülerinde korakohumeral mesafesi 7 mm’den azdı ve takip süreleri en az iki yıldı. Hastalar korakoplasti uygulanan hastaları içeren grup 1 ve korakoplasti uygulanmayanları içeren grup 2 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrasında UCLA (University of California Los Angeles) omuz skoru ve basit omuz testi (BOT) skoru ile değerlendirildi.
Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet ve takip süresi açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Ameliyat öncesi ortalama UCLA skoru grup 1’de 19.65, grup 2’de 20.45 idi. Ameliyat sonrası ortalama UCLA skoru sırasıyla 27.92 ve 29.00 idi. Ameliyat öncesi ortalama BOT skoru grup 1’de 4.9, grup 2’de 5.1 idi. Ameliyat sonrası BOT skoru sırasıyla 10.0 ve 9.5 idi. Ameliyat öncesi değerler ile karşılaştırıldığında, her iki grupta ameliyat sonrasında fonksiyonel skorlar anlamlı olarak arttı (p<0.01). Ancak iki grup arasında UCLA ve BOT skorlarındaki artış açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05).
Sonuç: İzole subskapularis yırtıklarının tedavisinde artroskopik tamir sırasında eş zamanlı korakoplastinin gerekli bir rutin olmadığını düşünüyoruz.