Semih Akkaya1, Muhterem Nazalı2, Alper Kılıç3, Ferda Bir4

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Isparta State Hospital, Isparta, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Universal Çamlıca Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Pathology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

Keywords: Sefazolin; siprofloksasin; kırık iyileşmesi; D vitamini; E vitamini.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada deneysel tavşan modelinde sefazolinsodyumun kırık iyileşmesi üzerine olumsuz etkisinin olup olmadığı araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışma 50 adet Yeni Zelanda tipi beyaz erkek tavşan üzerinde gerçekleştirildi. Genel anestezi altında deneklerin sağ alt ekstremitesinde tibia-fibula yaklaşık üçte birlik orta kısmında manuel kompresyon yöntemi ile kapalı çift kırık oluşturulduktan sonra, kapalı yöntemle kırık redüksiyonu sağlandı ve uzun bacak sirküler alçı uygulandı. Denekler her grupta 10’ar tavşan olacak şekilde rasgele beş gruba ayrıldı. Birinci ve ikinci gruplara kırığın yedinci gününde günde iki kere siprofloksasin 50 mg/kg subkutan ve sefazolin-sodyum 50 mg/kg intramusküler olarak uygulandı. Üçüncü gruba kırık sonrasında yüksek dozda (50.000 IU/kg) D vitamini bir kez İM olarak verildi. Dördüncü gruba ise kırık oluşturulmadan bir saat önceden başlayarak, günde bir kere, toplam beş gün süreyle E vitamini (alfa-tokoferol) 20 mg/kg İM olarak uygulandı. Kontrol grubuna kırık öncesinde ve sonrasında herhangi bir ilaç verilmedi. Tüm deneklere kırık oluşturulduktan hemen sonra ve dört hafta sonra başlangıç ve kontrol X-ışını incelemesi yapıldı. Dördüncü haftanın sonunda denekler sakrifiye edildi ve kırık bölgesine histolojik inceleme yapıldı.
Bulgular: Histolojik incelemede siprofloksasin grubunda kırık iyileşmesi histolojik evresinin anlamlı olarak düşük olduğu, sefazolin-sodyum, D vitamini, E vitamini gruplarındaki kırık iyileşmesinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı (p<0.005).
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre sefazolin-sodyum grubunda histolojik kırık iyileşmesi evresinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha iyi olduğunun saptanması, kemik kırığı olan hastalarda enfeksiyon tedavisi için antibiyotik tedavisi olarak sefazolin-sodyumun tercih edilebileceğini düşündürmektedir.