Gökay Görmeli1, Cemile Görmeli2, Savaş Güner3, Mehmet Ceylan3, Recep Dursun4

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye
2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Van, Türkiye

Keywords: Kompartman sendromu; deprem; fasyotomi.

Abstract

Amaç: Çalışmada 2011 Van depreminden sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran fasyotomi yapılmış hastaların klinik profili ve tedavi sonuçları araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Deprem sonrası kliniğimizde acil fasyotomi uygulanan 21 hasta (11 erkek, 10 kadın; ort. yaş 38.3 yıl; dağılım 18-60 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, klinik özellikleri, tedavi ve prognoz bilgilerini içeren tıbbi kayıtlar geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: Fasyotomi uygulanan 21 hastanın yedisinde amputasyon gerekti. Fasyotomi insizyonları dokuz hastada deri grefti ile üç hastada ise primer olarak kapatıldı. Fasyotomi sonrası sekiz hastada tam eklem hareket açıklığına ulaşılırken, dört hastada eklem hareket açıklığında kısıtlılık görüldü ve bu hastalarda rehabilitasyona gereksinim duyuldu. İki hastada ise duyu kaybı gelişti.
Sonuç: Van depremi sonrası kompartman sendromu karşılaştığımız önemli sorunlardan biri oldu. Enfeksiyon oranı düşük ancak amputasyon oranı yüksek idi. Kompartman sendromu sonrası antikoagülan kullanımı kompartman içi basıncını artırarak klinik tabloyu kötüleştirmektedir.