Hakan Çift1, Serdar Deniz2, Fatih Ekşioğlu3

1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Tokat Erbaa Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Tokat, Türkiye
3Koru Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Keywords: Çimento; femur intertrokanterik kırık; sonlu element analizi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, kalkar femoris defektli intertrokanterik kırıklarda kalkar destekli protezlere alternatif olarak diafizer çimento desteği ile kombine yapılan artroplastilerde femur üst ucundaki yük dağılımının sonlu eleman analizi yöntemiyle sanal ortamda, biyomekanik olarak olumlu ve olumsuz yönleri araştırıldı. Gereç ve yöntemler: ANSYS yöntemi ile üç adet femur modeli oluşturuldu. Bunlar kalkar defektsiz intertrokanterik kırık modeli, kalkar defektli kalın çimento mantolu intertrokanterik kırık modeli ve kalkar defektli ince çimento mantolu intertrokanterik kırık modeli olarak adlandırıldı. Sonlu element analizi ortamında yük dağılımları için iki bölge incelendi. Birincisi tüm femur, diğeri ise trokanter minörden başlayıp distal 5 cm’lik kısma uzanan bölge idi.
Bulgular: Kalkar defektsiz trokanterik kırık modelinde tüm femurda stres değerleri 22.9 MPa, trokanter minörden başlayıp 5 cm’lik bölgede 29.2 MPa olarak bulundu. Stres değerleri, kalkar defektli kalın çimento mantolu intertrokanterik kırık modelinde 23.6-29.9 MPa, kalkar defektli ince çimento mantolu intertrokanterik kırık modelinde ise 24.2-32.1 MPa idi. İstatistiksel analiz t-test ile yapıldı ve tümünde p d eğeri > 0.005 o larak bulundu.
Sonuç: Çalışma bulgularımız, kalkar bölgesi defektli intertrokanterik kırıklarda, bu bölgenin kemik çimentosu ile şekil verilip bir çeşit kalkar oluşturulması ile yapılacak olan hemiartroplasti ameliyatında çimento/kemik bileşkesinde daha fazla stres oluşturmadığını gösterdi.