Mutlu Çobanoglu, Emre Çullu, İlhan Özkan

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Keywords: Redüksiyon; tek vida ile tespit; femur başı epifiz kayması.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada hafif ve orta şiddetli femur başı epifiz kaymasının (FBEK) tek vida ile olduğu pozisyonda tespitin sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Kronik stabil FBEK olan 15 hastanın (11 erkek, 4 kız; ort. yaş 12 yıl; dağılım 9-15 yıl) 18 kalçası tek vida ile olduğu pozisyonda tespit edildi. Acil immobilizasyon ve internal tespit uygulandı. Sonuçlar Heyman Herndon’un klinik ve Boyer’in radyolojik sınıflandırma sistemi ile değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama takip süresi 56 ay idi. Ortalama kayma açısı 38°, ortalama vücut kütle indeksi (VKİ) 26 kg/m2 idi. Ameliyat öncesi dönemde ortalama kalça fleksiyon, iç ve dış rotasyon sırasıyla 94°, 9°, 59° ve ameliyat sonrası ortalama kalça fleksiyon, iç ve dış rotasyon sırasıyla 120°, 28°, 56° idi. Sonuçlar Heyman Herndon’un klinik ve Boyer’in radyolojik sınıflandırma sistemine göre tam olarak başarılıydı. Tüm hastalarda Trendelenburg testi negatifti. Bir olguda yakınma oluşturmayan CAM tipi femoroasetabüler sıkışma belirlendi, bir olguda FBEK olan tarafta, cerrahi tedavi edilen femur cisim kırığı öyküsü ve ekstremiteler arası uzunluk farkı vardı.
Sonuç: Çalışmada hafif ve orta şiddetli kronik stabil femur başı epifiz kayması hastalarında redüksiyon uygulanmadan olduğu pozisyonda tek vida ile tespitin klinik ve radyolojik olarak başarılı sonuçları elde edildi. Orta dönem izlemde artroz ve sıkışma sendromuna bağlı klinik bulgular görülmedi.