Bahattin Kerem Aydın1, Egemen Altan1, Mehmet Ali Acar1, Ömer Faruk Erkoçak1, Serdar Ugraş2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Selçuk University, Konya, Turkey
2Department of Pathology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

Keywords: Aşil tendonu; Ankaferd Kanama Durdurucu; kanama; hemostaz; tendon yaralanmaları.

Abstract

Amaç: Bu in vivo çalışmada yeni geliştirilen topikal bir hemostatik ajan olan Ankaferd Kanama Durdurucu®’nun (ABS) sıçan Aşil tendon yaralanma modeli kullanılarak tendon iyileşmesi üzerine etkileri araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada 12 erkek Wistar-Albino sıçan kullanıldı. Sıçanların sağ bacakları çalışma grubu, sol bacakları kontrol grubu olarak belirlendi. Anestezi altında iki taraflı Aşil tendon yaralanmaları oluşturuldu ve cerrahi olarak tamir edildi. Cerrahi sahalara sağ taraf için 1 mL ABS, sol taraf için ise 1 mL serum fizyolojik solüsyonu uygulandı. Hayvanlara ameliyat sonrası 21. günde ötenazi yapıldı ve ekstremitelerden tendon örnekleri alındı. Histolojik analizler yarı kantitatif tendon skorlama sistemine (Bonar Sınıflaması) göre yapıldı.
Bulgular: Toplam tendon iyileşmesi skorları çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde kötüydü. Tenosit morfolojisi, esas madde boyama derecesi ve vaskülarite açısından gruplar arasında anlamlı farklılık olmasa da kollajen morfolojisi skorları çalışma grubunda anlamlı şekilde kötüydü.
Sonuç: Çalışmamızda, ABS uygulaması sıçanlarda tendon iyileşmesi üzerinde histolojik olarak olumsuz etkiye sahipti. Öte yandan, bu sonuçları desteklemek için ileri biyomekanik ve immünohistokimyasal çalışmalar gereklidir.