Onur Başcı1, Ahmet Karakaşlı1, Erdem Kumtepe2, Ortaç Güran1, Hasan Havıtçıoğlu1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Biomechanics, Dokuz Eylul University Institute of Health Sciences, İzmir, Turkey

Keywords: Biyomekanik; distal femur kırıkları; rijit tespit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, kombine kullanımlarının tespit stabilizasyonunun güvenliğini artırdığı hipotezinden yola çıkılarak intramedüller (İM) çivi ve anatomik kilitli plağın mekanik özellikleri bir kemik modelinde araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Çalışmada 21 sol distal femur kırığı modeli kullanıldı. Kemikler 3 eşit gruba ayrıldı. Grup 1 örnekleri distal femur anatomik kilitli plak ile yandan tespit edildi. Grup 2 örnekleri distal femur retrograd İM çivi ile tespit edildi. Grup 3 örnekleri hem distal femur anatomik kilitli plak hem distal femur retrograd İM çivi ile tespit edildi. Mekanik testlerde aksiyel yüklenme değişimleri, torsiyon açıları ve kırılmaya kadar yüklenme değerleri ölçülerek gruplar arası karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup 1’e göre grup 2 aksiyel yüklenme testlerinde göreceli olarak daha dayanıklı (p=0.225), kırılmaya kadar yüklenme testlerinde anlamlı şekilde daha dayanıklı (p=0.048) idi. Torsiyonel yüklenme testlerinde grup 1 grup 2’ye göre göreceli olarak daha dayanıklı (p=0.949) idi. Aksiyel (p=0.001), torsiyonel (p=0.012) yüklenme testleri ve kırılmaya kadar yüklenme testlerinde grup 3 grup 1’den anlamlı şekilde daha dayanıklı idi (p=0.008). Grup 2’ye göre grup 3 aksiyel (p=0.003), torsiyonel (p=0.008) yüklenme testlerinde anlamlı olarak, kırılmaya kadar yüklenme testlerinde (p=0.059) göreceli olarak daha dayanıklı idi.
Sonuç: Yüksek mekanik kuvveti ve erken mobilizasyon imkanı ile distal femur anatomik kilitli plak ve İM çivi kombinasyonu karmaşık osteoporotik veya genç erişkinlerde yüksek enerjili travma kaynaklı distal femur kırıklarında tercih edilen bir tedavi olabilir.