A. Turgay Çavuşoğlu, Tacettin Ayanoğlu, Erdinç Esen, Hakan Atalar, Sacit Turanlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Keywords: Kan kaybı; k an t ransfüzyonu; t otal d iz artroplastisi; tranekzamik asit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada primer total diz artroplastisi uygulanan hastalarda eklem içi ve intravenöz tranekzamik asit uygulamaları etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu tek merkezli, randomize, kontrollü çalışmaya Ocak 2015 - Haziran 2015 tarihleri arasında primer osteoartrit tanısıyla üç cerrah tarafından primer total diz artroplastisi uygulanan 60 hasta (8 erkek; 52 kadın; ort. yaş 67.8 yıl; dağılım 53-87 yıl) dahil edildi. Hastalar üç gruba ayrıldı. Grup 1 ve grup 2’deki hastalara sırasıyla 2 g intravenöz tranekzamik asit ve 2 g eklem içi tranekzamik asit uygulandı. Grup 3’teki hastalara tranekzamik asit uygulanmadı. Ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin farklılığı, drenlerden gelen kan volümü ve transfüzyon oranı incelendi.
Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında; drenden toplam kan kaybı, ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin farklılığı ve kan transfüzyonu ihtiyacı açısından grup 1 ve grup 2 arasında anlamlı farklılık yoktu.
Sonuç: Hem eklem içi hem intravenöz tranekzamik asit uygulaması kan kaybını ve transfüzyon ihtiyacını azaltmaktadır ve iki teknik arasında güvenilirlik açısından anlamlı bir farklılık yoktur.