Mehmet Eroğlu1, Serdar Kokulu2, Halit Buğra Koca3, Mehmet Ersegün Demirboğan2, Elif Doğan Baki2, Özal Özcan1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Keywords: Genel anestezi; inflamatuvar yanıt; spinal anestezi; cerrahi; total diz artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada genel veya spinal anestezi altında uygulanan total diz artroplastisi (TDA) sonrasında ortaya çıkan sistemik inflamatuvar yanıt (SIY)’lar karşılaştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Bu prospektif çalışmaya Şubat 2014 - Temmuz 2014 tarihleri arasında kliniğimizde TDA uygulanan 40 hasta (8 erkek, 32 kadın; ort. yaş 67.15±9.27 yıl; dağılım 51-89 yıl) dahil edildi. Hastalar genel (grup 1, n=20) ve spinal (grup 2, n=20) anestezi alacak şekilde gruplandırıldı. Pro-inflamatuvar belirteçlerin [interlökin-6 (IL-6), IL-8, IL-1b, tümör nekroz faktör-alfa (TNF-a) ve C-reaktif protein (CRP)] düzeyleri anestezi indüksiyonunun hemen öncesinde (T1), ameliyat yarasının kapatılmasından hemen sonra (T2) ve ameliyat sonrası 24. saatte alınan venöz kan örneklerinden çalışıldı.
Bulgular: Her iki grupta CRP ve IL-6 düzeyleri T1’de elde edilenlere kıyasla T3’te anlamlı düzeyde arttı. Her iki grupta TNF-a düzeylerindeki değişiklikler benzerdi. İlgili zaman aralıklarında çalışılan belirteç düzeylerindeki değişiklikler açısından iki grup arasında anlamlı farklılıklar yoktu.
Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, genel veya spinal anestezi altında uygulanan TDA sonrasında ortaya çıkan SIY’lar benzerdir.