Bahattin Kerem Aydın, Fatih Durgut, Ömer Faruk Erkoçak, Mehmet Ali Acar

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Selçuk University, Konya, Turkey

Keywords: Kan k aybı; h astane m aliyeti; t otal d iz artroplastisi; tranekzamik asit.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada total diz artroplastisi (TDA) hastalarında eklem içi tranekzamik asit (TA) uygulamasının drenlerdeki kan miktarına, kan transfüzyonu miktarına, hastanede kalış süresine ve toplam maliyete etkisi değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya TDA cerrahisi uygulanan toplam 118 hasta dahil edildi (24 erkek, 94 kadın; ort. yaş 67.0; dağılım 52-81 yıl). Hastalar eklem kapsülünün kapatılmasının ardından eklem içi 2 g TA uygulanan 58 hasta (TA grubu; 10 erkek, 48 kadın ort. yaş 65.6; dağılım 55-80 yıl) ve herhangi bir eklem içi enjeksiyon uygulanmayan 60 hasta (TA’sız grup; 14 erkek, 46 kadın; ort. yaş 68.3; dağılım 52-81 yıl) olarak iki gruba ayrıldı. Her hastanın ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin düzeyleri arasındaki maksimum farklılık, drenlerdeki kan miktarı, kan transfüzyonu miktarı, hastanede kalış süresi ve maliyeti kaydedildi.
Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin düzeylerindeki ortalama farklılık TA’sız grupta daha yüksek idi (1.7 g/dL’ye karşın 2.6 g/dL, p<0.05). Drenlerdeki ortalama kan miktarları (327.5 mL’ye karşın 800.0 mL, p<0.05), kan transfüzyonu miktarları (0 üniteye karşın 10 ünite, p<0.05), ortalama hastanede kalış süreleri (4.03 güne karşın 4.53 gün, p<0.05) ve hastane maliyetleri (1.935,26 Amerika Birleşik Devletleri dolarına karşın 1.959,64 Amerika Birleşik Devletleri doları, p<0.05) TA grubunda daha düşük idi.
Sonuç: Primer TDA sırasında eklem içi TA uygulaması kan kaybını ve kan transfüzyonu gereksinimini azaltırken ameliyat sonrası hastanede kalış sürelerini kısaltıp toplam hastane maliyetlerini anlamlı şekilde azaltabilmektedir.