Nizamettin Koçkara1, Hakan Sofu1, Ahmet Issin1, Mehmet Çetinkaya2, Mahir Tayfur3, Bahadır Süleyman4

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Mengücekgazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
3Department of Pathology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey
4Department of Pharmacology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey

Keywords: Kırık iyileşmesi; farmasötik müstahzarlar; pregabalin; sıçan modeli.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sıçan femur kırığı modelinde pregabalinin kırık iyileşmesi üzerindeki radyolojik, histolojik ve biyomekanik etkileri değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Toplam 32 dişi Wistar- Albino sıçan (ort. yaş 12±1 hafta; ort. vücut ağırlığı 236±12 gram) her grupta sekiz sıçan olmak üzere dört gruba randomize edildi. Grup A ve B kontrol grupları iken grup C ve D tedavi grupları idi. İlaçlar oral gavaj yoluyla verildi. Grup A ve C’deki sıçanlar ameliyat sonrası 15. günde, grup B ve D’deki sıçanlar ameliyat sonrası 30. günde sakrifiye edildikten sonra radyolojik, histolojik ve biyomekanik değerlendirmeler yapıldı.
Bulgular: On beşinci gün sonunda grup A ve B’deki radyolojik sonuçlar grup C ve D’den daha iyi olmasına rağmen, 30. gün sonunda anlamlı farklılık saptanmadı. Histolojik ve biyomekanik değerlendirme açısından 15. ve 30. günlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi.
Sonuç: Pregabalin uygulanması sıçanlarda kırık iyileşmesi sürecini olumsuz etkilemedi.