Hasan Hüseyin Bozkurt1, Mehmet Ali Tokgöz1, Aliekber Yapar2, Osman Şahap Atik3

02Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey

Keywords: Kanal-diyafiz oranı, kırık riski, kalça kırığı, osteoporoz.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada femoral subtrokanterik bölge kanaldiyafiz oranının kalça kırığı öncesi riskin belirlenmesinde yararlı olup olmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışma grubu osteoporotik kalça kırıklı 116 hastadan (26 erkek, 90 kadın; ort. yaş 77.8 yıl; dağılım, 61-89 yıl), kontrol grubu ise 56 bireyden (11 erkek, 45 kadın; ort. yaş 75.3 yıl; dağılım, 60-83 yıl) oluştu. Çalışma grubundaki hastaların düz radyografilerinde kanaldiyafiz oranı ölçüldü. Etkilenen taraf ve sağlam tarafın sonuçları karşılaştırıldı. Ölçümlerin gözlemciler arasında güvenilirliğini sağlamak ve teknik hataları en aza indirmek için değerlendirmeler iki farklı ortopedik cerrah tarafından iki kere (iki hafta ara ile) yapıldı.
Bulgular: Kalça kırıklı hastalarda kanal-diyafiz oranı aynı hastanın sağlam tarafına (p<0.001) ve kontrol deneklerine (p<0.001) göre anlamlı olarak artmıştı. Alıcı işletim karakteristik analizinin sonuçlarına göre, osteoporoz hastalarında kalça kırığını öngörmede kanal diyafiz oranı tanısal bir değere sahipti ve sınır değer yaklaşık 0.53 (duyarlılık: %81, özgüllük: %86) idi. 0.53’lük indeks, %89’luk intertrokanterik kalça kırığı riskini temsil eder.
Sonuç: X-ışını cihazına düşük maliyetle rahatlıkla erişilebildiği için bu yöntem tüm hekimler tarafından kolayca uygulanabilir. Yüksek riskli hastalarda kalça kırığı riski belirlenmeli, osteoporoz değerlendirilmeli ve kırık gelişmeden gerekli önlemleri almak için tedaviye başlanmalıdır.