Murat Oto1, İlker Abdullah Sarıkaya2, Ozan Ali Erdal2, Ali Şeker3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Ortopediatri Pediatric Orthopaedics Academy, İstanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey

Keywords: Serebral palsi; femur varus derotasyon osteotomisi; kalça dislokasyonu; iliyak osteotomisi; subluksasyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada serebral palsi (SP) hastalarında kalça subluksasyonu ve dislokasyonunun tedavisinde femur varus derotasyon osteotomisi (VDRO) ve Dega transiliyak osteotomisinin etkinliği incelendi.
Hastalar ve yöntemler: Geriye dönük bu çalışmaya Temmuz 2010 - Aralık 2015 tarihleri arasında kalça subluksasyonu ve dislokasyonu nedeniyle ameliyat edilen 22 SP hastasının (9 erkek, 13 kadın; ort. yaş 8.7 yıl; dağılım 4-18 yıl) 25 kalçası dahil edildi. Ortalama takip süresi 36.1±10.4 ay (dağılım 20-65.6 ay) idi. Tüm olgularda femur VDRO ve Dega transiliyak osteotomisi uygulandı. Ameliyat sonrasında hastaların hiçbirine alçı ile immobilizasyon uygulanmadı. Hastalar ameliyat öncesinde ve takip süresinde kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi ile klinik olarak değerlendirildi. Asetabular indeks (Aİ), migrasyon yüzdesi (MY) ve boyun-cisim açısı (BCA) ameliyat öncesinde, sonrasında ve takip süresinde çekilen pelvis grafileri ile ölçülüp belgelendi. Ameliyat sırası ve sonrası komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi skorları 16 hastada iyileşti. Ameliyat öncesi ortalama AI 33.2°, ameliyat sonrası 20.4° idi. Ameliyat öncesi sırasıyla %72.7 ve 160° olan MY ve BCA, ameliyat sonrası sırasıyla %24.3 ve 130°’ye iyileşti. Aİ, BCA ve MY’deki ameliyat sonrası iyileşme istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001). İki hastada implant yetmezliği nedeniyle revizyon cerrahisi uygulandı ve torakolomber skolyozu olan bir hastada artmış pelvik oblisiteye bağlı kalça subluksasyonu saptandı.
Sonuç: Serebral palsi hastalarında kalça subluksasyonu ve dislokasyonunun femur VDRO ve Dega transiliyak osteotomisi ile rekonstrüksiyonu femoroasetabular uyum sağlar. Hızlı düzelme için alçı ile immobilizasyon olmaksızın erken fizyoterapi teşvik edilir.