İsmail Türkmen1, Yüksel Işık2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Sağlık Bilimleri University, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, Beykoz State Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Diz önü ağrısı; kıkırdak; patellofemoral; T2 haritalama manyetik rezonans görüntüleme.

Abstract

görüntüleme tekniği kullanılarak patellofemoral uyum ve morfolojiye bağlı erken kıkırdak değişiklikleri değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmada diz önü ağrısı olan 54 hasta (Çalışma grubu: 38 females, 16 males) ve rastgele seçilen ve yaş olarak eşleşen 50 kontrol (Kontrol grubu; 37 females, 13 males) iki kör yazar tarafından patella T2 değerleri, medial, lateral faset ve troklea, Insall-Salvatti indeks, lateral troklear eğim açısı, patellar eğim açısı, sulkus açısı ve patella medial ve lateral faset uzunlukları bakımından karşılaştırıldı. İnter- ve intraobserver güvenirlik testleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubunda, kontrol grubuna kıyasla T2 medial patellar faset değeri, T2 lateral patellar faset değeri, T2 troklea değeri, Görsel Analog Skala, tibial tüberkül - büyük trokanter mesafesi ve patellar eğim açısı ölçüsü istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti.
Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, T2 haritalama manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniğinin, diz önü ağrısı olan hastalarda erken kıkırdak hasarını teşhis etmek için kullanılabilecek güvenilir bir test olduğu görüldü. Diz önü ağrısı olan hastalarda, özellikle düşük Insall Salvatti indeks, düşük lateral troklear eğim açısı ve yüksek patellar eğim açısı varlığında erken kıkırdak hasarının tespit edilmesine yardımcı olmak için standart diz MRG protokolüne T2 haritalama dizisi eklenmesi önerilir.