Mustafa YILMAZ1, Günhan KARAKURUM2, Zeliha AKILLI1, Nihal GÖKALP1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, Gaziantep.

Keywords: Karpal tünel, uykudan uyandırma, Phalen testi, Tinel belirtisi.

Abstract

Giriş: Karpal tünel sendromu (KTS), en sık görülen tuzak nöropatisidir. KTS’de en sık görülen semptomlar ilk üç buçuk parmakta uyuşma ve yakıcı ağrı olup, bu şikayetler karakteristik olarak uykuda artmaktadır. Literatürde gece ağrı ve uyuşmaları çok sık bildirilmesine rağmen, buna bağlı uykudan uyanma sensitivitesini KTS tanısında sık kullanılan klinik testlerle karşılaştıran az çalışma mevcuttur. Çalışmamızda amacımız, bu karşılaştırmayı yapmaktır. Hastalar ve
Yöntem: Çalışmamızda; klinik ve elektrofizyolojik olarak KTS tanısı alan 188 olgu ve bunların 346 KTS’li eli değerlendirildi. Olgular gece ağrı ve uyuşukluğa bağlı uykudan uyanma yönünden sorgulanarak, Phalen testi ve Tinel belirtilerine bakıldı. Uykudan uyandırma; Phalen testi, Tinel belirtisi ve KTS’nin süresi, şiddeti ve bilateral olması ile istatistiksel olarak ki kare yöntemiyle karşılaştırıldı.
Bulgular: Uykudan uyandırma 163 (%86.7) olguda, Phalen testi 218 (%63) ve Tinel belirtisi ise 204 (%59) KTS’li elde pozitif bulundu. Uykudan uyandırma ile Phalen testi pozitifliği ve KTS’nin bilateral olması arasında anlamlı ilişki (p<0.05) olmasına rağmen; KTS süre, şiddet, ve Tinel belirtisi yönünden anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Uykudan uyandırma belirtisi; KTS tanısında klinik testlerden daha duyarlıdır. KTS düşünülen olgularda, gece ağrı ve parestezilere bağlı uykudan uyanma olmasının KTS’nin klinik tanısını büyük ölçüde doğrulayacağını düşünüyoruz.