Bahtiyar Haberal, Orçun Şahin, Ekin Kaya Şimşek, Ateş Mahmuti, İsmail Cengiz Tuncay

Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Keywords: Avasküler nekroz; çoklu drilleme; sonuç; transplantasyon.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada femur başı osteonekrozu (FBO) olan solid organ transplantasyonu hastalarında çoklu drilleme ile yapılan kor dekompresyon cerrahisinin klinik ve radyolojik sonuçları araştırıldı ve bu işlemin kortikosteroid kullanım süresi ve osteonekroz evresi açısından etkililiği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Femur başı osteonekrozu için çoklu drilleme ile kor dekompresyon cerrahisi planlanan toplam 22 solid organ transplantasyonu (kalp, karaciğer veya böbrek) hastası (14 erkek, 8 kadın; ort. yaş 43.3 yıl; dağılım, 23-67 yıl) değerlendirildi. Hastaların Harris kalça skorları (HKS’leri) ve Kemik Dolaşımını Araştırma Birliği (ARCO) evrelemesi ve Kerboul evrelemesi dahil radyolojik verileri ameliyat öncesi ve sonrası kontrollerde retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Hastalar ortalama 34.3 ay (dağılım, 12-76 ay) takip edildi. İki hastaya (%9.09) total kalça artroplastisi uygulandı. Bu iki hastada Kerboul evresi 3 idi. ARCO evrelemesi açısından ameliyat öncesinde ve sonrasındaki son kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki yoktu. Ameliyat öncesi ve sonrası HKS’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.
Sonuç: Çoklu drilleme güvenli ve minimal invaziv bir cerrahi olsa da özellikle uzun süreli kortikosteroid kullanımı nedeniyle FBO’su olan solid organ transplantasyonu hastalarında etkisi sınırlıdır. Bu nedenle, solid organ transplantasyonu hastaları FBO gelişimi açısından yakından takip edilmelidir.