Nejat GÜNEY, Tahir ÖĞÜT, Hayrettin KESMEZACAR, Savaş BAYRAM

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Ankilozan Spondilit, Total Kalça Artroplastisi, Heterotopik Kemik Oluşumu.

Abstract

Amaç: Ankilozan Spondilitli hastaların %30’unda kalça artriti geliştiği ve bunun da genellikle bilateral oluştuğu bilinmektedir. Bu çalışmada, kliniğimizde primer total kalça artroplastisi uygulamış olduğumuz jüvenil ve erişkin ankilozan spondilitli hastaların klinik ve radyolojik sonuçları sunulmuştur. Gereç ve
Yöntem: Son kontrolleri yapılabilen 14 hastanın opere olan 22 kalçası bu çalışmaya dahil edildi. Olguların ortalama yaşı 33.14 (en genç 19, en yaşlı 49) idi. Septik gevşeme nedeniyle postoperatif 3. yılda rezeksiyon artroplastisi yapılan bir kalça değerlendirme dışı tutulduğunda, 21 kalçanın ortalama takip süresi 95.9 ay (en az 13 - en çok 230 ay) idi. Preoperatif klinik değerlendirmede; Modifiye Merle D’Aubaigne kalça skorlama sistemine göre, opere edilecek kalçaların elde ettikleri ortalama puan 6 üzerinden ağrı için 1.88, hareket için 2.80 ve yürüme fonksiyonu için 2.57 idi.
Bulgular: Beş kalçaya postoperatif ortalama 9.8 yıl sonra aseptik gevşeme nedeni ile üçü asetabular, ikisi femoral komponentte olmak üzere revizyon cerrahisi uygulandı. Bunların dışında bir olgunun 3 yıl sonra gelişen geç enfeksiyon nedeni ile protezi ekstrakte edildi. Septik gevşeme gelişen kalça hariç tutulduğunda geriye kalan 21 kalçanın son kontrollerinde yapılan klinik değerlendirmede elde ettikleri ortalama skor ağrı için 4.90, hareket için 4.38 ve yürüme fonksiyonu için 4.57 bulundu. Radyolojik olarak asetabular komponentin 2 olguda tamamen döndüğü; 1 olguda kırıldığı; 5 olguda çeşitli zonlarda radyolüsens hat geliştiği saptandı. Sadece 2 kalçanın femoral komponentinde radyolüsens hat görüldü. Toplam 14 kalçada (%66.67) heterotropik kemik oluşumu geliştiği tespit edildi.
Sonuç: Kalça tutulumu olan ankilozan spondilitli olgularda uygulanan total kalça artroplastisi, hastaların yaşam kalitesini belirgin oranda arttırmaktadır.