Devrim AKSEKİ1, Halit PINAR2, Can KOŞAY2, Osman KARAOĞLAN2

1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

Keywords: Bilateral girişimler, diz artroskopisi.

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı her iki dizin de semptomatik olduğu durumda ikinci olarak artroskopi yapılan daha az semptomatik olan dizlerdeki lezyon insidansını bulmak ve heriki dize eşzamanlı artroskopi uygulandığında hasta memnuniyetini değerlendirmek idi. Hastalar ve
Yöntem: Her iki dizde varolan bulguları nedeniyle eşzamanlı bilateral artroskopi uygulanan 22 sıralı hasta çalışmaya alındı. Hastaların 11’i kadın, 11’i erkekti ve yaşları 22 ile 68 arasında değişiyordu (ort. 42). 8 olguda sağ diz, 12 olguda sol diz daha semptomatik idi, 2 olguda semptomlar heriki dizde eşitti. Tüm olgularda temel yakınma ağrı idi; bunun yanında 10 olguda kilitlenme, 9 olguda boşalma ve 13 olguda çömelme güçlüğü vardı. Ciddi bir lezyon varlığında semptomların daha hafif olduğu diğer dize de artroskopi yapılacağı hastalara önceden söylendi.
Bulgular: İlk ameliyat edilen dizlerdeki bulgular şu şekilde idi: 11 iç menisküs yırtığı, 3 dış menisküs yırtığı, 1 hipertrofik medial plika, 1 kronik sinovit, 1 medial sinovit,1 serbest cisim ve 4 dejeneratif artrit. İkincil ameliyat edilen dizlerin biri dışında tümünde cerrahi önemi olan lezyonlar saptandı. Her iki dizdeki lezyonlar hastaların 16’sında benzerdi. Eşzamanlı bilateral uygulamadan, telefonla ulaşılabilinen 18 hastanın 14’ü tatmin oldu; tatmin olmayan 4 olguda hafif-orta düzeyde artroz vardı.
Sonuç: Diz ekleminin eş zamanlı bilateral artroskopisi hastalar tarafından iyi tolere edilir ve hastaların bu uygulamadan memnuniyet oranları yüksektir. Bir çok olguda semptomların daha az olduğu ikinci dizde de cerrahi önemi olan lezyonlar bulunabilir.