Mehmet Ali Tokgöz1, Osman Şahap Atik2, Güldal Esendağlı3, Betül Öğüt3, Hasan Hüseyin Bozkurt1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey
3Department of Pathology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Kemik mineral dansitometrisi; osteoartrit; osteoporoz; subkondral kemik kaybı; trabeküler kalınlık.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, diz osteoartriti mekanizmasında subkondral trabeküler kemik kalınlığının rolü ve osteoartrit ile osteoporoz patogenezinin ilişkisi araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya osteoartritli 62 hasta (9 erkek, 53 kadın; ort. yaş 66.7 yıl; dağılım, 50-84 yıl) dahil edildi. Tüm radyografiler Kellgren ve Lawrence sınıflamasına göre değerlendirildi. Hastaların kemik mineral yoğunluğu ölçüldü ve cerrahi işlem sırasında çalışmaya dahil edilen tüm hastaların kemik örnekleri toplandı ve patolojik olarak incelendi.
Bulgular: Osteoartrit evresi ve trabeküler kemik kalınlığı birbiriyle ilişkiliydi. Şiddetli osteoartritli hastalarda trabeküler kalınlık oranı daha yüksek iken hafif osteoartritli hastalarda trabeküler kalınlık oranı ortalamadan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük idi (p=0.045).
Sonuç: Trabeküler kalınlık oranı osteoartritin hafif evresinde şiddetli evreye kıyasla anlamlı derecede daha düşük idi. Osteoartrit düzeyi arttıkça osteoporozlu hasta sayısı azaldı.