Mustafa ÜRGÜDEN1, B Özgür DÖNMEZ2, H Hakan BİLBAŞAR1, Hakan ÖZDEMİR1, Nurettin OĞUZ2

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Keywords: Scapula üst çentik tipleri, Girişimsel sinir lezyonu, Suprasupinatus kasının gevşetilmesi.

Abstract

Giriş: Cerrahi girişimler sonucu görülen supraskapuler sinir lezyonuna, üst supraskapuler çentik tipinin etkisi olup olmadığını değerlendirmek. Gereç ve
Yöntem: Yüz kuru skapula ve 11 kadavranın 20 skapulası Rengachary'ye göre gruplandı. Medialde supraskapuler çentiğin en derin noktası, lateralde ise kuru skapulalarda supraglenoidal tüberkül, kadavralarda ise biseps tendonunun çapası ölçüm noktası olarak belirlendi.
Bulgular: İstatistiksel olarak anlamlı olmamasına karşın, kuru skapulalarda yapılan ölçümlerde: tip 4 çentiğe sahip skapulaların, diğer çentik tipleri ile karşılaştırıldığında en düşük ortalama ölçüm (2.35 cm) değerine sahip olduğu saptandı. Kadavra çalışmasında yapılan ölçümlerde ise bir tip 4 ve bir tip 5 çentikli skapulanın, diğer tiplerden daha düşük ölçüm değerlerine sahip olduğu saptandı. Bütün çentik tipleri değerlendirildiğinde, lateralden supraskapuler sinirin gevşetilmesinde, güvenli mesafenin 2.1 cm olduğu belirlendi.
Tartışma: Çentik tipinin saptanması, suprasupinatus kasının fossadan gevşetilmesini gerektiren rotator manşet yırtıklarında, iyatrojenik sinir yaralanmasından korunmakta yararlı olabilir.