Lokman KARAKURT1, Erhan YILMAZ1, Ömer AYHAN1, Hayrettin YEKELER2, Seyfettin YAHŞİ2, Erhan SERİN1

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Keywords: Idiopatik, Clubfoot, Kapsül, Sitokontraktil proteinler, İmmünohistokimya.

Abstract

Giriş: Konjenital clubfoot’lu ayakların medial, posterior ve lateralindeki kapsül dokularında sitokontraktil proteinlerin varlığını araştırmak için, 15 ayaktan alınan kapsül materyalleri immünohistokimyasal metod ile çalışıldı. Gereç ve
Yöntem: Ortalama yaşları 7.6 ay (3-40 ay) olan, 10 idiopatik konjenital clubfoot’lu çocuğun 15 ayağından örnekler alındı. Olguların 7’si erkek, 3’ü kızdı ve 5 olguda patoloji bilateraldi. Hiçbir ayağa daha önce ameliyat yapılmamıştı. Komplet subtalar gevşetme ameliyatı sırasında ayağın medial (talonaviküler kapsül), posterior (subtalar kapsül) ve lateral (kalkaneoküboid kapsül) yüzlerinden kapsül örnekleri alındı. Sitokontraktil proteinler olan vimentin, desmin ve ?-düz kas aktin proteinlerini araştırmak için immünohistokimyasal yöntemle boyama uygulandı ve her örnek pozitif yada negatif olarak değer-lendirildi.
Bulgular: Tüm örnekler vimentin pozitif ve desmin negatif boyanma gösterdi. Ayak medialinden alınan 8, ayak posteriorundan alınan 3 ve ayak lateralinden alınan 3 kapsül örneği a-düz kas aktini ile pozitif boyanma gösterdi (p<0.05).
Tartışma: Konjenital clubfoot’da, medial kapsül hücreleri posterior ve lateral kapsül hücrelerine göre daha fazla sitokontraktil aktivite göstermekle beraber, ayağın tüm yüzlerindeki sitokontraktil aktivitenin, konjenital clubfoot etiyolojisinde ve deformitenin tekrarlamasında rolü olduğunu düşünüyoruz.