Alpay Merter ÖZENCİ, Erkan İNANMAZ, Yetkin SÖYÜNCÜ, Mustafa ÜRGÜDEN, Sebahattin ŞENTÜRK, Semih GÜR, Ahmet Turan AYDIN

Department of Orthopaedics and Traumatology, Akdeniz University Medical School, Antalya, Turkey

Abstract

Giriş: Kronik Ö.Ç.B. (ön çapraz bağ) yetmezliğinin taze dondurulmuş (fresh-frozen) tendon allogreftleri ile rekonstrüksiyonunun objektif ve subjektif değerlendirme kriterleri kullanılarak kısa dönemde etkinliğinin araştırılması. Hastalar ve
Yöntem: Kronik Ö.Ç.B. yetmezliği nedeniyle artroskopik Ö.Ç.B. rekonstrüksiyonu yapılan 17 hastada prospektif bir çalışma yapıldı. Hastalara bone-patellar tendon-bone tendon grefti transplante edildi. Hastaların yaş ortalaması 28.3 yıl ve ortalama izlem süresi de 29.3 ay olarak hesaplandı. Sonuçlar, KT-1000, Lysholm, IKDC ve Tegner skorlamalarına göre değerlendirildi. Preoperatif ve postoperatif KT- 1000 ölçümleri ve Tegner aktivite skorları eşleşmiş t testi ve Wilcoxon testleri kullanılarak karşılaştırıldı ve p<0.05 anlamlı olarak bulundu.
Bulgular: KT-1000 ile yapılan ortalama sağlamyaralanmış diz farkı değerlendirmeleri preoperatif dönemde 5.8 ± 2.0 mm iken postoperatif dönemde 2.9 ± 2.8 mm olarak bulundu (p<0.05). Postoperatif ortalama Lysholm skoru 92.7 (71-100) idi ve IKDC skorlaması kullanılarak yapılan değerlendirmede hastaların %94’ü normal veya normale yakın grupta yer aldı. Ortalama Tegner aktivite skoru preoperatif dönemde 3.9 ± 2.3 iken postoperatif dönemde bu değer 6.4 ± 1.3 olarak bulundu (p<0.05).
Tartışma: Allogreftler diz stabilitesini ve hasta aktivitesini etkin bir şekilde sağladılar. Kullanılan bu yöntemin kronik Ö.Ç.B. rekonstrüksiyonunda düşük morbiditeli bir yöntem olduğuna inanmaktayız ayrıca erken yük vermenin kısa dönemde diz stabilitesine zarar vermediğini düşünüyoruz.